Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/312

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


150 Kungl. Maj:ts proposition nr 4. 21 §. Uppgiver någon i arbetsbetyg eller annan sådan enskild handling, som i 5 § nämnes, vad han vet osant vara, och därav annan vilseledas eller skadas kan, straffes med böter. Avgiver någon emot bättre vetande falsk utsaga i sådan försäkran, som enligt lag skall avläggas till utredning angående frihet från äktenskapshinder, dömes till fängelse eller, om han av egen drift återkallar utsagan innan vigsel sker, till böter. Den som mot bättre vetande avgiver falsk utsaga i sådan försäkran, som avses i 6 kap. 9 § giftermålsbalken, straffes högst med straffarbete i fyra år. 13 KAP. 6 §. Gör någon försök att genom anstiftan komma åstad brott, varom i detta kap. sågs; varde dömd till straff, som sättes under vad han förskyllt, därest brottet blivit fullbordat. Har han frivilligt föranlett att brottet ej kom till utförande, vare från straff fri. 14 KAP. 2 §. Försök till mord straffes efter ty i 3 kap. stadgas. ß §- Var som - tio år. Var gärningsmannen - år nedsättas. Försök till dråp, som nu sagt är, straffes efter ty i 3 kap. stadgas. 8 §. Kan ej utrönas vilken eller vilka tillfogat den döde skador, som i och för sig eller i förening varit livsfarliga; vare straffet, där ej gärningen eljest är med högre straff belagd, för den, som i uppsåt att döda gjort våld å den dräpne, straffarbete i högst sex år; för den, som med berått mod, men utan sådant uppsåt, som sagt är, deltagit i misshandeln, straffarbete i högst fyra år; och för den, som av hastigt mod och utan uppsåt att döda varit i gärningen delaktig, straffarbete i högst två år. 10 §. Har någon - sex år. Försök till brott, som nu sagt är, straffes efter ty i 3 kap. stadgas. Med svår - livsfarlig sjukdom.