Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/366

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


204 Kungl. Maj:ts proposition nr 4. fynd" ha Ofdßll *fylld vartill ägare ej finnes" uteslutits. Tillräckliga skäl att för de fall, som efter nämnda begränsning skola bestraffas enligt 22 kap. 8 §, införa fängelse i straffsatsen torde icke föreligga. Straffsatsen i paragrafen har följaktligen bibehållits oförändrad. Vad tre av lagrådets ledamöter vid 23 kap. 5 § i strafflagsförslaget anfört om borttagande av böter ur straffsatsen för bokföringsbrott har jag icke ansett böra föranleda någon ändring i förslaget. Möjligheten att döma till böter föreligger enligt förslaget endast då brottet är ringa och synes böra bibehållas med hänsyn till att fall kunna förekomma som äro synnerligen ömmande. , Ej heller har jag funnit den jämkning böra vidtagas, som lagrådet förordat beträffande straffskalan i 99 § förslaget till lag om ändring i vissa delar av strafflagen för krigsmakten. Ehuru bestämmelsen, såsom lagrådet anfört, omfattar även fall då skada verkligen uppkommit, synes straffskalan i främsta rummet böra anpassas efter svårhetsgraden av de brott varå lagrummet uttryckligen tager sikte, d. v. s. vållande av fara för eldskada eller explosiv förödelse. Det synes därför lämpligast att såsom normal straffsats upplaga fängelse eller lindrigare straff och endast för grova fall stadga straffarbete. Utöver de jämkningar, som framgå av det nu sagda, ha i förslagen vidtagits smärre ändringar av formell art. Bland annat har i den föreslagna bestämmelsen i 3 kap. 13 § strafflagen angående straff för försök till brott införts erinran att särskilda föreskrifter i vissa avseenden finnas i lagens speciella del. Ur strafflagsförslaget har 8 kap. 28 § uteslutits, enär förslag till ny lydelse av detta lagrum kommer att upptagas i en särskild proposition om ändring i vissa delar av nämnda kapitel. Föredraganden hemställer, att de ifrågavarande lagförslagen, efter ändringar i anmärkta hänseenden, måtte jämlikt § 87 regeringsformen- genom proposition föreläggas riksdagen till antagande. Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hemställan förordnar Hans Maj:t Konungen, att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar. Ur protokollet: Sigrid Linders. Stockholm 1942. Kungl. Boktryckeriet P. A. Norstedt & Söner. 410114 .