Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/370

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


4 Kungl. Mai:ts proposition nr 5. 11 §. Rådhusrättvare domför med tre lagfarna domare. Ej må flera än fyra lagfarna domare sitta i rätten. Rådhusrätt vare dock domför med en lagfaren domare vid måls avgörande utan huvudförhandling samt annan handläggning, som ej sker vid huvudförhandling eller syn å stället, så ock i tvistemål vid huvudförhandling, som hålles i omedelbart samband med förberedelsen. Rör mål ansvar för brott, varå kan följa straffarbete i två år eller därutöver, skall vid huvudförhandling eller syn å stället nämnd hava säte i rätten; finnes, sedan nämnd deltagit, målet ej vara av beskaffenhet, som nu nämnts, vare rätten dock domför med nämnd. Rådhusrätt, beträffande vilken Konungen meddelat förordnande därom, vare domför med en lagfaren domare, om målet rör allenast ansvar för brott, varå icke kan följa svårare straff än böter, och i målet ej förekommer anledning, att målsägande finnes. 12 §. I stad med rådhusrätt skola finnas nämndemän till det antal, som Konungen bestämmer. I nämnd skola sitta minst sju och högst nio. Borgmästaren fördele efter samråd med nämnden tjänstgöringen mellan nämndemännen. 13 §. Rådhusrätt skall för huvudförhandling varje vecka hålla en eller flera allmänna rättegångsdagar samt eljest sammanträda så ofta det för arbetet kräves. I Rådhusrätt skall sammanträda i staden. Sammanträde må ock, om särskilda skäl äro därtill, hållas å annan ort. 14.- §. Om särskild sammansättning av underrätt vid behandling av vissa mål gälle vad därom är stadgat. 15 §. Till huvudförhandling måiej utan synnerliga skäl å samma dag utsättas flera mål, än att de kunna beräknas bliva slutförda under en tid av sex timmar. Hinna ej alla sålunda utsatta mål behandlas under dagen eller kräver ett måls handläggning mera än en dag, skall sammanträdet pågå under erforderligt antal helgfria dagar i följd. Om den ordning, i vilken målen skola företagas, och om uppropslista förordnar Konungen. 16 §. För förvaring av anhållna eller häktade skall för domsaga å tingsställeeller annan ort, som Konungen bestämmer, så ock 1 stad med radhusratt finnas häkte. Med Konungens tillstånd må häkte vara gemensamt for flera dom