Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/372

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


5 Kungl. Mai:ts proposition nr 5. årligen å bestämda tider hålla hovrättsting utom förläggningsorten å viss eller vissa orter inom domkretsen för huvudförhandling i mål från den delen av domkretsen. 6 §. Om antalethovrätter och deras domkretsar är särskilt stadgat. 7 §. Närmare bestämmelser om hovrätts organisation och verksamhet meddelas av Konungen. Y 3 KAP. , Om högsta domstolen. . - 1 §- , Konungens domsrätt utövas, på sätt regeringsformen stadgar, av högsta domstolen. 2 §. Högsta domstolen är överrätt i mål, som fullföljas från hovrätt. "Att i högsta domstolen talan i visst fall må föras mot beslut av advokatsamfundets styrelse, stadgas i 8 kap. 8 §. - 3 §. Högsta domstolen tillkommer att som första domstol upptaga mål om ansvar eller enskilt anspråk på grund av ämbetsbrott av hovrättsdomare eller annan ämbetsman, mot vilken åtal för sådant brott enligt lag eller författning skall väckas i högsta domstolen. 4 §. Högsta domstolen skall vara delad i två eller flera avdelningar. Finner någon av högsta domstolens avdelningar vid överläggning till dom eller beslut den å avdelningen rådande meningen avvika från rättsgrundsats eller lagtolkning, som förut varit antagen av högsta domstolen, må avdelningen förordna, att målet i hela dess vidd eller, om det prövas kunna ske, allenast viss i målet uppkommen fråga skall avgöras av högsta domstolen i dess helhet. - Hava i särskilda, för avdelningen kända domar eller beslut mot varandra stridande åsikter i fråga omiviss rättsgrundsats eller lagtolkning å olika tider gjort sig gällande inom högsta domstolen, äge vad nu är föreskrivet tillämpning allenast i det fall, att avdelningen finner den rådande meningen avvika från dom eller beslut, som senast meddelats. Vad nu är stadgat avser ej mål, som angår häktad eller eljest enligt särskild föreskrift fordrar skyndsamt avgörande, om målet förekommer å sådan tid, att det icke utan menlig tidsutdräkt kan avgöras av högsta domstolen 1 dess helhet. H i