Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/379

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 5. 13 6 KAP. Om domstols protokoll. 1 §. Protokoll skall föras för varje mål särskilt. Över handläggning, som företages av lagfaren domare ensam eller av tjänsteman vid domstolen och ej sker vid sammanträde för förhandling eller vid måls avgörande, vare förande av protokoll ej erforderligt. Vid måls avskrivning, som ej sker i samband med förhandling, erfordras ej heller protokoll. Rör mål allenast ansvar för brott, varå icke kan följa svårare straff än böter, och har den tilltalade erkänt gärningen, må i sådant mål i stället för protokoll föras anteckningar enligt de närmare föreskrifter, som meddelas av Konungen. 2 §. Protokollet skall föraslav befattningshavare vid rätten eller lagfaren ledamot -av rätten samt undertecknas av honom. Ordföranden äge, då omständigheterna föranleda därtill, själv föra protokollet. Ej må den anlitas som protokollförare, vilken till saken eller till någondera parten står i sådant förhållande, att hans tillförlitlighet därigenom kan anses förringad. Protokollförare skall hava avlagt domared. 3 Protokoll skall upptaga: 1. domstolen samt tid och ställe för sammanträdet; 2. rättens ledamöter, tolk, om sådan anlitas, samt protokollföraren; 3. parterna och huruvida de äro tillstädes samt deras ombud eller biträden och i brottmål den tilltalades försvarare; 4. rättegångsfullmakt, som givits muntligen inför rätten; 5. kort beteckning av saken; 6. då förhandling hålles inom stängda dörrar, anledningen därtill; 7. rättens beslut, som ej uppsättes särskilt; samt 8. skiljaktiga meningar, som yppas vid omröstning inom rätten; nämndemans skiljaktiga mening antecknas, allenast om i häradsrätt nämnden ensam bestämt utgången. 4 §. Protokollet vid muntlig förberedelse skall innehålla: - 1. parternas yrkanden och invändningar, ändringar däri samt medgivanden av motpartens yrkanden; 2. kort redogörelse för de omständigheter parterna åberopa jämte motpartens yttrande därövei" l 3. uppgift å de bevis parterna vilja åberopa och vad de vilja styrka med varje särskilt bevis så ock å de skriftliga handlingar och föremål, vilka företes som bevis; samt