Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/380

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


14 Kungl. Maj:ts proposition nr 5. 4. vad i övrigt anses nödigt till ledning vid huvudförhandlingen. Har vad enligt första stycket skall antecknas i protokollet upptagits i inlaga eller annan handling eller förut upptecknats i protokoll i målet, skall i protokollet allenast hänvisning ske. Vad i denna paragraf stadgas skall i tillämpliga delar gälla beträffande protokoll vid annan förhandling, dock ej huvudförhandling. 5 §. Protokollet vid huvudförhandling skall innehålla kort redogörelse för förhandlingens gång samt upptaga: 1. parternas yrkanden och invändningar, ändringar däri samt medgivanden av motpartens yrkanden; 2. yrkanden av andra än parter samt huruvida parterna medgiva eller bestrida dessa yrkanden; samt 3. vilka vittnen eller sakkunniga höras och vilka bevis i övrigt förebringas. Har vad enligt första stycket 1 eller 2 skall antecknas i protokollet upptagits i inlaga eller annan handling eller förut upptecknats i protokoll i målet, skall i protokollet allenast hänvisning ske. 6 §. I protokoll skall antecknas utsaga av vittne, sakkunnig, part under sanningsförsäkran eller målsägande, då han höres i anledning av åklagarens talan, i den omfattning utsagan kan antagas vara av betydelse i målet, samt vad rätten vid syn å stället iakttager. " Vid huvudförhandling i hovrätt vare ej nödigt att i protokollet antecknas utsaga eller iakttagelse, som nu sagts, med mindre anteckning därav kan antagas bliva av betydelse vid fullföljd till högsta domstolen. Ej heller vare sådan anteckning nödig vid huvudförhandling i högsta domstolen. 7 §. Vad i övrigt anföres eller eljest förekommer vid förhandling må ej .anteck- nas i protokollet, med mindre särskilda skäl föranleda därtill. Ej må. 1 protokollet upptagas parts utveckling av talan i rättsligt hänseende. 8 §. Protokollet över förhandling skall, innan förhandlingen avslutas, erhålla slutlig avfattning. Då protokollet är uppsatt, skall ordföranden a protokollet gora anteckning därom. Sedan utsaga, som enligt 6 § skall antecknas 1 pr0t0k011els, nppfl60kt19-fls,-Sk&11 den uppläsas eller tillfälle på annat sätt lämnas att granska uppteckningen samt den hörde tillfrågas, om han har något att erinra mot innehållet: Erinran, som ej föranleder ändring, skall antecknas. Därefter må uppteckningen ej ändras. Har utsagan först efter granskningen antecknats 1 protokollet, skall uppteckningen biläggas handlingarna.