Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/465

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 5. 99 FJ ÄRDE AVDELNINGEN. Om rättegången i underrätt. I. Om rättegången i tvistemål. 42 KAP. Om stämning och förberedelse. 1 §. Vill någon erhålla stämning å annan, skall han hos rätten göra skriftlig ansökan därom. 2 §. I stämningsansökan skall käranden uppgiva: V 1. de omständigheter, varå han grundar sin talan, uppställda efter sitt sammanhang och, när så lämpligen kan ske, i särskilda, med nummer försedda punkter; 2. det yrkande käranden framställer; 3. de skriftliga bevis käranden åberopar; samt 4. de omständigheter, som betinga rättens behörighet, om ej denna framgår av vad eljest anföres. . Ansökan skall vara egenhändigt undertecknad av käranden eller hans ombud. Vid ansökan bör käranden i huvudskrift eller styrkt avskrift foga de skriftliga bevis, som innehavas av honom. 3 §. Uppfyller stämningsansökan ej föreskrifterna i 2 § eller är den eljest ofullständig, skall rätten förelägga käranden att avhjälpa bristen. 4 §. Efterkommes ej föreläggande att avhjälpa brist i stämningsansökan och består bristen däri, att ansökan ej innehåller bestämt yrkande eller att de omständigheter, varå käranden grundar sin talan, ej äro tydligt angivna, eller är bristen eljest så väsentlig, att ansökan är otjänlig som grund för rättegång, skall ansökan avvisas. Lag samma vare, om rätten finner uppenbart, att målet på grund av rättegångshinder icke kan upptagas till prövning. V 5 §. Avvisas ej ansökan, skall rätten utfärda stämning å svaranden att svara å käromålet.