Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/51

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2. 49 Styrelsen anför härom. Såsom styrelsen framhållit i sina anslagsäskanden för nästkommande budgetår hade på grund av besparingsskäl under senare tid betydande mskrankningar vidtagits i fråga om befattningshavares befordran till extra eller ext1-a ordinarie tjänstemän samt uppflyttning i lönegrad av amanuenser och bitradespersonal. Styrelsen ansåge dock, med hänsyn särskilt till att verkets ickeordinarie personal under de senaste åren betydligt utökats, det vara nödvändigt med vissa möjligheter till befordran, speciellt beträffande den lägre blträdespersonalen och amanuenspersonalen. Ett motsatt förfaringssätt skulle allvarligt äventyra styrelsens möjligheter att erhålla och behålla dugliga arbetskrafter. Under innevarande budgetår hade därför vissa befordringar ägt rum. Dessa befordringar representerade tillsammans en kostnad av cirka 7,500 kronor. - Vid avlöningsreglementenas ikraftträdande den 1 juli 1939 hade arvodena åt de i skrivbiträdesgrad anställda befattningshavarna bestämts till 175 kronor per månad. Med hänsyn till levnadskostnadernas stegring hade detta belopp höjts till 190 kronor från och med den 1 november 1940 och till 200 kronor från och med den 1 juli 1941. Sistnämnda höjning av .arvodesbelop- pen medförde en kostnadsökning av sammanlagt 2,500 kronor per budgetår. Styrelsen förklarar härefter att för a v l ö n i n g a r å t v i k a r i e r för tjänstemän, som åtnjöte semester eller tjänstledighet eller som uppehölle högre tjänst, samt för ö v e rti d s e rs ä t t n i n g a r krävdes ett sammanlagt belopp av omkring 18,000 kronor. Dessa kostnader hade tidigare icke krävt ett så noggrant bedömande, som numera vore nödvändigt till följd av de från och med den 1 juli 1941 gällande bestämmelserna angående bestridande av kostnader för avlöning enligt civila avlöningsreglementet och civila ickeordinariereglementet. Styrelsen påpekar ävenledes, att de av b e s p a r i n g s b e r e d n i n g e n anordnade organisationsundersökningarna medförde ökade kostnader för styrelsen, i det två befattningshavare utan att åtnjuta tjänstledighet deltagit i dessa undersökningar, vilket medfört att i befattningshavarnas ställe måst anställas annan personal. Härmed följande merkostnader kunde för innevarande budgetår uppskattas till omkring 7,000 kronor. Slutligen har styrelsen räknat med vissa smärre personalkostn a d e r å sammanlagt 2,000 kronor. Härav har ett belopp av 900 kronor beräknats för kostnader för av Kungl. Maj:t föreskriven bevakning av utlänningsbyråns lokaler, medan ett belopp av 800 kronor beräknats för ersättning till en hos styrelsen för närvarande på halvtid anställd arkivtekniskt kunnig tjänsteman, vilken riksarkivet på framställning av styrelsen ställt till styrelsens förfogande för utarbetande av en förteckning över styrelsens arkivalier. Sammanlagt uppgå de angivna beloppen till (20,000 -l 33,000 -l-7,500 + + 2,500 + 18,000 + 7,000 + 2,000) 90,000 kronor. Av vad socialstyrelsen anfört framgår, att för budgetåret 1941/42 b h w Û ÛV Departemßnn av förstärkning av den i styrelsens avlöningsstat upptagna anslagsposten till "" *" Bihang till riksdagens protokoll 1942. I saml. Nr 2. 4