Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/55

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2. 53 rande storleken av den brist, som kunde beräknas uppkomma under sistnämnda budgetår. Av handlingarna framginge, att inkomsterna vid barnhuset under innevarande budgetår beräknats till sammanlagt 512,250 kronor, varav 400,800 kronor utgjorde avkastning av barnhusets kapital och 111,450 kronor statsbidrag m. m. Vidare framginge, att den största utgiftsposten utgjordes av understöd till barnhemsverksamheteii i länen. Enligt barnhusets framställning hade för kalenderåret 1942 till direktionen inkommit krav på sådana understöd ä sammanlagt 613,000 kronor, vilket belopp i samråd med statens inspektör för fattigvård och barnavård av direktionen nedskurits till 530,000 kronor. Ytterligare minskning av detta belopp torde icke kunna genomföras utan att barnhemmens verksainhet beskures på ett icke önskvärt sätt. Motsvarande utgiftspost hade i barnhusets stat för budgetåret 1941/42 endast upptagits till 500,000 kronor. Under kalenderåret 1941 hade för ändamålet beräknats åtgå 483,000 kronor och för kalenderåret 1942 som nämnts 530,000 kronor. Belastningen för budgetåret 1941/42 torde approximativt kunna uppskattas till hälften av anslagsbehovet för båda kalenderåren 1941 .och 1942, eller till 506,500 kronor. Det i bamhusets stat upptagna beloppet syntes alltsa vara nagot för lagt beräknat. I sin framställning till Kungl. Maj:t hade barnhusets direktion emellertid beräknat behovet av medel för nämnda utgiftspost lika med medelsbehovet för kalenderåret 1942, d. v. s. 530,000 kronor, vilket utgjorde 23,500 kronor mera än den av socialstyrelsen beräknade summan. Övriga utgifter vore i staten för budgetåret 1941/42 upptagna till sammanlagt 190,000 kronor. Enligt vad som inhämtats från barnhusets expedition hade staten för 1941/42 uppgjorts innan bokslutet för 1940/41 varit avslutat. Ifrågavarande utgifter hade numera visat sig vara något för högt beräknade. Särskilt gällde detta posten pensioner och understöd. Den beräknade utgiftssumman 190,000 kronor torde på grund av nu gjorda överväganden kunna nedskäras med omkring 4,000 kronor. Socialstyrelsen funne alltså, att den sammanlagda bristen för budgetåret 1941/42, som av direktionen uppgivits till omkring 207,000 kronor, icke behövde beräknas högre än till omkring 180,000 kronor. - Beträffande frågan i vilken omfattning den uppkommande bristen borde täckas av statsmedel har styrelsen till en början erinrat hurusom styrelsen i sitt yttrande över barnhusdirektionens motsvarande framställning med avseende å budgetåret 1940/41 föreslagit, att statsbidrag i fortsättningen och närmast för budgetåret 1941/42 borde beräknas med hänsyn till kostnaderna för barnavårdsombudens verksamhet. Styrelsen anför härefter vidare. Av numera föreliggande uppgifter framginge, att barnhusets kapital hotades -av en allvarlig minskning, därest icke kraftigt stöd erhölles från statens sida. Styrelsenville understryka sin tidigare framförda mening, vilken aven delades av socialvårdskommittén, att en sådan minskning av de medel, som stode till barnhusets förfogande, icke borde ske, att (liirigeiioiii barnhemsverksamheten i länen komme att minskas. Departenientschefen hade i propositionen nr 240/1941 uttalat, att han bland annat av nyss angivna skal icke funne det tillrådligt att ens delvis täcka den då uppkomna bristen genom att taga kapitaltillgångarna i anspråk. Otvivelaktigt vore det av stort varde for samhället, att barnhusets kapitaltillgångar bibehölles, så att de for framtideno kunde användas för sådan banbrytande vc-.rksanilict på barnavardens omrade. som icke kunde anordnas och utprövas på bekostnad av