Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/56

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


414 Kungl. Maj:ts proposition nr 2. allinänna medel. Styrelsen funne denna synpunkt böra vara avgörande vid anslagsfifågziiis prövning. Socialstyrelsen har därför tillstyrkt, att statsmedel anvisas till täckande av hela det för barnhuset under budgetåret 1941/42 uppkommande underskoltet. Av den lämnade redogörelsen framgår, att man har att räkna med att allmänna barnhusets utgifter under budgetåret 1941/42 skola komma att avsevärt överstiga dess inkomster för samma budgetår. I likhet med socialstyrelsen anser jag, att den uppkommande bristen kan uppskattas till 180,000 kronor. Av samma skäl, som jag åberopade vid behandlingen av motsvarande -.inslagsfråga för budgetåret 1940/41, tillstyrker jag, att denna brist får täckas av statsmedel. För ändamålet bör å tilläggsstat li till riksstaten för innevarande budgetår under rubriken bidrag till allmänna barnhuset anvisas ett obetecknat anslag av 180,000 kronor. Under åberopande av det anförda får jag hemställa, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att till Bidrag till allmänna barnhuset å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett anslag av . -. kronor 180,000. , [3.] 78. Statens skyddshem: Avlöningar. Gällande avlöningsstat för statens skyddshem upptager bland annat en anslagspost till avlöningar till ordinarie tjänstemän å 280,ooo kronor och en anslagspost till avlöningar till övrig ickeordinarie personal å 285,000 kronor. Medan den förra posten är förslagsvis beräknad, är den senare posten till beloppet begränsad. b l skrivelse den 11 december 1941 har socialstyrelsen anmält, att det för avlöningar till övrig ickeordinarie personal anvisade beloppet icke för budgetåret 1941/42 komme att bliva tillräckligt för sitt ändamål. Angående skälen härtill har styrelsen anfört bland annat. Genom brev till statskontoret den 27 maj 1938 och den 5 maj 1939 hade Kungl. Maj:t uppdragit åt styrelsen att bestämma tidpunkten för tillsåttande eller uppehållande medelst förordnande av vissa ordinarie befattningar vid skyddshemmen. Styrelsen skulle därvid tillse, att åtgärder för tillsattande eller uppehållande medelst förordnande av nya ordinarie befattningar icke vidtoges, förrän så av oinständigheterna påkallades. Dessa direktiv åsyftade, att vid sådana skyddshem, som stode under utbyggnad eller som helt nyuppförts, befattningarna skulle tillsättas successivt, sedan hemmen färdigställts och intagning av elever pågått så länge, att utökning av arbetskraftcn vore befogad. Därjämte hade möjlighet öppnats att uppskjuta tillsättandet av befattning med ordinarie innehavare till dess eneller flera personer under förordnande fått provtjänstgöra å densamma. Annu i novem; ber 1940 hade ej mindre än trettiofem ordinarie befattningar uppehållits pa förordnande av ickeordinarie befattningshavare, av vilka flertalet varit provtjänstgörande.