Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/570

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


204 Kungl. Maj:ts proposition nr 5. fordras nytt förhör, det ej må utan tvingande skäl påfordras att han infinner sig tidigare än tolv timmar efter det föregående förhör med honom avslutats. 12 §. Justitieråden Eklund och Lwwski samt regeringsrådet Hjärne: Bland exemplen på otillåtna förhörsmetoder hava i denna paragraf nämnts >snärjande frågor" och "löften eller förespeglingar om särskilda förmåner" lnnebörden av dessa uttryck är icke fullt klar. Enligt vanligt språkbruk kunna därunder falla även åtgärder, vilka icke äro att anse såsom otillbörliga. Med hänsyn härtill hemställes, att de citerade orden måtte utgå ur lagtexten. 14 §. Lagrådet: Gällande regler om undersökning av tilltalads sinnesbeskaffenhet förutsätta, att domstolen ej kan förordna om sådan undersökning med mindre den anser att den tilltalade begått brottet. Endast under denna förutsättning är det försvarligt att väsentligt förlänga häktningstiden för att få en undersökning verkställd eller att förordna att icke häktad tilltalad skall för undersökning intagas å sinnessjukhus. Därvid är även att beakta, att tvångsundersökning å fängelses sinnessjukavdelning eller å sinnessjukhus för den tilltalade kan innebära ett svårare lidande än ett frihetsstraff. F örslagets ståndpunkt i ifrågavarande avseende är ej alldeles klar. I motiven uttalas, att undersökningen såvitt möjligt bör vara verkställd före huvudförhandlingen och att det i regel torde vara lämpligast, att den sker redan under förundersökningen. Detta uttalande kan lätt tydas så, att man velat avvika från gällande rätts ståndpunkt, men behöver ej innebära mer än att i alla fall, i vilka det är klart att den misstänkte förövat gärningen - och det torde vara flertalet - undersökningen bör ske före huvudförhandlingen. I brist på ett uttryckligt uttalande om att förslaget vill bryta med gällande rätt anser sig lagrådet berättigat att antaga, att ej heller förslaget medger undersökning av misstänkts sinnesbeskaffenhet, om ej övertygande bevisning förebragts om att han begått gärningen. Vid sådant förhållande kan lagrådet på denna punkt lämna förslaget utan anmärkning. 19 §. Lagrådet: l tvistemål och i brottmål, vari enskilt åtal föres, beredes målet till huvudförhandlingen omedelbart under rättens ledning. Så sker väl ej i mål vari allmän åklagare för talan, men rätten har dock även i dessa mål att, sedan åtal väckts, kontrollera huruvida det förebragta materialet är sådant att målet kan vid huvudförhandlingen bliva slutfört i ett sammanhang samt vid behov förelägga åklagaren att fullständiga förundersökningen eller besluta att yttrande av sakkunnig skall inhämtas eller annan förberedande