Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/571

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 5. 205 åtgärd vidtagas (se 45 kap. 11 och 12 §§). Ett naturligt komplement till denna rättens förgranskning är den rätten enligt förevarande paragraf anförtrodda uppgiften att, innan åtal väckts, upptaga och pröva anmälan från den misstänkte därom att undersökningsledaren ej bifallit begäran om förhör med viss person eller att utredningen eljest ej blivit tillfredsställande. Genom att rätten ingriper redan på detta tidiga stadium kan den utredning, som må finnas erforderlig, icke blott komma en blivande huvudförhandling till godo utan även, och i första hand, få betydelse för åtalsprövningen. Däremot. synes den föreslagna anordningen med anmälan hos rätten icke ändamålsenlig, när klagomålen ej avse förmenta brister i utredningen utan den misstänkte gör gällande att annat fel förekommit vid förundersökningen, exempelvis att olämplig förhörsmetod använts. I sådana fall bör frågan lämpligen behandlas i den ordning som eljest tillämpas beträffande anmälan om tjänstefel; den misstänkte får vända sig till överordnad åklagare, som utreder fallet och vidtager den åtgärd, vartill utredningen ger anledning. I enlighet med vad nu anförts hemställer lagrådet, att i första stycket av 19 § orden "att eljest vid förundersökningen ej rätteligen förfarits" måtte utbytas mot "att utredningen eljest ej blivit tillfredsställande vid förundersökningen" eller något liknande. 21 §. Lagrådet: Särskilt med hänsyn till att förhör icke sällan hålles under mindre gynnsamma förhållanden bör det vara tillåtet att vid själva förhöret göra behövliga anteckningar i konceptform för att sedermera - med uteslutande av sådant som visar sig sakna betydelse för utredningen - utan omformning av återgivna utsagor renskriva anteckningarna och i förekommande fall sammanställa dem med andra förhörsanteckningar till ett sammanhängande protokoll. Något annat lärer ej heller vara åsyftat. Men då avfattningen av andra stycket i förevarande paragraf kan giva anledning till det missförståndet att ett i alla avseenden färdigställt protokoll skall åstadkommas. redan vid förhöret, synes styckets formulering böra något jämkas. Det kan exempelvis stadgas, att utsaga av misstänkt eller annan skall, sedan den upptecknats, genast uppläsas, att den hörde skall tilIfrågas, om han har något att erinra mot avfattningen, att erinran, som ej föranleder ändring, skall antecknas och att uppteckningen ej må därefter ändras. Såframt vad lagrådet anfört i fråga om 6 kap. 8 § andra stycket föranleder ändring av vad där stadgas, torde motsvarande ändring böra ske här. 24 KAP. 1 §. Lagrådet.- Stadgandet i sista stycket avses skola tillämpas endast då det finnes uppenbart att den misstänkte ej kommer att dömas till annat än böter eller mist