Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/572

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


206 Kungl. Maj:ts proposition nr 5. ning av befattning. Under ordalagen kommer emellertid jämväl det fall, att av omstâindigheterna uppenbart framgår att viss påföljd kommer att ådönias i stället för straff. Ett förtydligande torde böra ske. 3 §. Justitieråden Eklund, Lawski och von Steyern: Att starka humanitära skäl tala för att minderåriga i regel icke böra utsättas för den påfrestning, som en häktning kan innebära, synes ej kunna förnekas. Men enligt vår mening föra dessa skäl icke så långt att, såsom här föreslagits, häktning av misstänkt under aderton år alltid bör ersättas med övervakning, om det är möjligt. I fråga om exempelvis den som redan undergått frihetsstraff torde ej sällan en så mild behandling icke vara på sin plats. Vi hemställa därför att även beträffande misstänkt som är under aderton år häktning skall ersättas med övervakning endast om den förra åtgärden kan antagas medföra allvarligt men för den misstänkte. 9 §. Lagrådet.- Den generella avfattningen av paragrafens andra och tredje punkter, vilkas innehåll helt överensstämmer med nu gällande lag, medför, att även om den anhållne är minderårig underrättelse om anhållandet icke må utan hans medgivande lämnas hans föräldrar eller annan, som har vårdnaden om honom. Då en sådan konsekvens av föreskrifterna icke synes lämplig och jämväl i vissa andra fall, t. ex. då den anhållne blivit såsom saknad efterlyst, underrättelse om anhållandet synes böra lämnas även om den anhållne ej medgiver det, hemställes om sådan ändring av paragrafen, att underrättelse om anhållande må lämnas den anhållnes husfolk och närmaste anhöriga utan hans medgivande, där synnerliga skäl därtill äro. Ifl rß CU.> Lagrådet: Såsom av 24 § framgår är det avsett att i en särskild lag sammanföra bestämmelser, vilka röra förvaring av anhållen eller häktad. Då föreskriften i 11 § är av sådan innebörd synes den lämpligen böra infogas i denna särskilda lag. Det hemställes förty, att paragrafen måtte utgå. 12 §. Lagrådet: För att rätten skall få tillfälle att före häktningsförhandlingen taga del av utredningfsmaterialet har i andra stycket av denna paragraf stadgats, att vid häktningsframställningen skall fogas protokoll eller anteckningar över vad dittills förekommit under förundersökningen. I den mån protokoll ej hunnit färdigställas då framställningen avlåtes och kopia av förda anteckningar ej finnes. kan det vara till olägenhet att åklagaren skall nödgas lämna ifrån