Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/595

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 5. 229 skall avgiva fullständigt svaromål möjligen kan leda till att parterna redan vid förberedelsen hålla anföranden, som böra förekomma först vid huvudförhandlingen, hemställes, att ordet "fullständigt" måtte utgå. En motsvarande ändring bör ske i första punkten av 8 § första stycket. 18 §. Lagrådet: Då i paragrafen föreslås, att under förberedelsen dom må meddelas i anledning av talan som återkallats, syftas på det fall att, sedan käranden återkallat sin talan, svaranden jämlikt 13 kap. 5 § yrkar att målet likväl skall prövas. Därest av omständigheterna framgår att käranden avser att eftergiva sitt anspråk mot svaranden, är intet att erinra mot att rätten får befogenhet att meddela dom under förberedelsen; fallet är likartat med det som föreligger, då svaranden medger kärandens talan. Råder däremot verklig tvist mellan parterna, bör målet liksom andra tvistiga mål gå till huvudförhandling. Att göra domsrätten beroende av att käranden återkallat sin talan, synes ej erforderligt. Det torde vara tillräckligt att stadga, att dom må meddelas under förberedelsen, om käranden eftergivit sitt anspråk. 43 KAP. 10 §. Lagrådet: Med denna paragraf avses att förhindra att part, i syfte som där angives, till huvudförhandlingen uppskjuter att framföra processmaterial som bort angivas eller förebringas under förberedelsen. I enlighet härmed bör rätten kunna lämna utan avseende t. ex. ett kvittningsyrkande som svaranden, iavsikt att förhala rättegången, framställer först vid huvudförhandlingen. Huruvida den föreslagna bestämmelsen blir tillämplig å ett sådant fall eller å vissa andra därmed likartade, kan emellertid med hänsyn till de i texten använda ordalagen vara föremål för tvekan. Ett förtydligande synes kumia ske på så sätt att här, likasom i 50 kap. 25 §, vid sidan av det fall, att part åberopar nytt bevis, upptages att part åberopar omständighet, som ej uppgivits före huvudförhandlingen. Av part förebragt nytt material bör kunna lämnas utan avseendeicke blott då parten velat förhala rättegången eller otillbörligen överrumpla motparten, utan även då han eljest sökt att genom materialets innehållande obehörigen skaffa sig någon processuell fördel. Ett lämpligare uttryck för den tanke, som ligger till grund för förslaget i denna del, kan enligt lagrådets menlilš VIHDHS genom ett Utbyte av orden "i syfte att förhala rättegången eller att överrumpla motparten" mot det i 50 kap. 25 § använda uttrycket "i Otillborllgt syfte".