Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/65

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2. 53 Enligt planerna -för beredskapssjukhusens utrustning böra bland andra Depwmmms åtgärder anordningar vidtagas för tillgodoseende av det oundgängliga behovet av elektrisk kraft för den händelse den ordinarie tillförseln härav skulle komma att avbrytas vid krig. Särskilt bör härvid beaktas röntgenanläggningarnas behov av strömti1lförsel- Vad angår Kronprinsessan Victorias kustsanatorium skulle enligt vad medicinalstyrelsens materielnämnd föreslagit den erforderliga reservkraften kunna erhållas genom anskaffande av en omformare från likström till växelström för en kostnad av cirka 7,000 kronor. Direktionen för sanatoriet har emellertid föreslagit anskaffande av ett turboaggregat för en kostnad av cirka 26,000 kronor. Därigenom skulle reservkraft erhållas ej endast åt röntgenanläggningen utan jämväl åt vissa för sjukhusets drift erforderliga maskiner samt för belysningen. Såväl materielnämnden som byggnadsstyrelsen ha tillstyrkt direktionens förslag, varvid byggnadsstyrelsen framhållit att sjukhuset genom den fortgående utbyggnaden av dess växelströmsinstallation sannolikt kommer att bliva i behov av ett aggregat av den typ direktionen föreslagit. På grund av vad sålunda anförts till förmån för anskaffande av det av direktionen föreslagna turboaggregatet och då anslaget till utrustning av beredskapssjukhus icke synes böra i förevarande fall anlitas anser jag mig böra tillstyrka, att ett sådant aggregat anskaffas och att medel för ändamålet anvisas i form av ett särskilt anslag å tilläggsstat till riksstaten för innevarande budgetår. Under åberopande av det anförda får jag hemställa, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att till lnköp av turboaggregat för Kronprinsessan Victorias kustsanatorium i Barkåkra å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag av . .. kronor 26,000. [8.] 44. Bidrag till driften av Welanderhem. Med bifall till ett av Kungl. Maj:t i 1940 års statsverksproposition framlagt förslag medgav 1940 års lagtima riksdag, bland annat, att, om och i den mån från och med den 1 januari 1939 tills vidare statsbidraget till Welanderhemmen i Göteborg och Malmö icke försloge till täckande av de enligt vederbörligen granskade räkenskaper funna verkliga driftkostnaderna vid hemmen samt underskottet icke kunde täckas med andra för ändamålet tillgängliga medel, Kungl. Maj:t skulle äga att, på därom av vederbörande anstaltsledning gjord framställning, bevilja det ytterligare bidrag, som kunde befinnas erforderligt. Med stöd av sagda medgivande beviljade Kungl. Maj:t genom beslut den 23 maj 1941 Göteborgs Welanderhem till täckande av underskott å driften vid hemmet under år 1940 ett statsbidrag å 9,274 kronor 32 öre, att utgå från det för budgetåret 1940/41 anvisade förslagsanslaget till bidrag till driften av \Velanderhem. Sedan förslag framlagts om centralisering av vården av de hereditärsyfilichefen