Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/653

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


- 287 Kungl, Maj:ts proposition nr 5. .. - bb h°ll de av sina fullmakter för längre tid förrattsledëmotema kkikfimhåt ev2ik:å:iat skall sålunda i allmänhet endast föOrinas nu aåm;::n::ster sjukdom och liknande omständigheter påkalla det. re omma, nar , Vad angår förfarandet åsyftar kommissionen som redan berörtsa1tt bereda domstolarna tillgång till ett fullständigt och. tillforlitligt materiatlsasåi: grundval för domen. I detta syfte V-111 }f°mm15S1(fnen Skap:-eg män åg föikoncentrerad huvudförhandling och infora ett obligatoriskt or ere an e farande. - . I underrättsprocessen skola parterna vid liuvudförlzandlingen mutitllgell utföra sin talan. Yrkande må uppläsas ur skrift men. eljest far skriftligt förande ej användas. Dock äger part begagna skriftliga anteckningarå ii stöd för minnet. F örhandlingen inledes med att Parterna a11§1:a- S1naSt- n f punkter och därefter, var i sin ordning, utveckla sin talan, savitt mojligt i ett sammanhang. De skola därvid anföra de omständigheter, på. vilka de grunda sin talan, samt förklara sig över vad motparten anfort. Darefter .fo- rebringas den bevisning genom vittnen eller sakkunniga, som uparterna vilja åberopa. Skriftliga bevis uppläsas. Det ankommer främst på. parterna att förebringa utredningen i målet. Är part icke själv i.stand hartill och har han ej hjälp av kunnigt biträde, skall rätten dock giva honom erforderlig vägledning till förebyggande av fel eller försummelse 1 utförandet av hans talan. Handläggningen av ett mål skall såvitt möjligt fortga utan avbrott .till dess målet är färdigt till avdömande. Uppskov med påbörjad handläggning må ej beviljas, med mindre särskilda skäl därtill äro för handen. Kan malet ej företagas till fortsatt handläggning senast å sjunde dagen efter den, da handläggningen avbröts, skall hela handläggningen upprepas. Har protokoll förts rörande bevisning, som upptagits vid den föregående handläggningen, må protokollet användas som bevis, såvida ej rätten finner nödvändigt, att bevisningen ånyo upptages, och detta kan ske. Kan vid början av förhandlingen förutses, att ett längre uppskov skall bliva nödvändigt, skall förhandlingen i allmänhet ej påbörjas utan inställas och målet utsättas till annan dag. De sålunda givna reglerna om handläggningens upprepande äro enligt kommissionens mening ägnade att motverka uppkomsten av ett uppskovssystem. I detta syfte har även föreslagits skyldighet för part, vittne eller annan, som genom försummelse vållar uppskov, att bära de kostnader, som härigenom uppkomma. Sålunda stadgas, att om part genom vårdslöshet eller försummelse föranlett onödigt uppskov i målet, han skall, oavsett huru angående kostnaderna i övrigt förordnas, vidkännas de genom försummelsen å ömse sidor uppkomna rättegångskostnaderna. Likaså föreslås, att vittne eller sakkunnig, som behörigen kallats men utan giltig anledning uteblivit eller som eljest genom sin försummelse vållar onödig processuell åtgärd, skall kunna åläggas att helt eller delvis bära de kostnader, som uppstått härigenom. Det förberedande förfarandet inledes genom skriftlig ansökan av käranden om stämning å motparten. Stämningsansökningen skall vara så avfattad, att den skall kunna vara en tjänlig utgångspunkt för rättegången. Först