Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/658

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


292 Kungl. Maj:ts proposition nr 5. rätten förordnat om sådant förhör med ena parten, äger den andre påkalla, att förhör anställes även med honom. Innan förhör med part under straff- ansvar hålles, skall parten avgiva försäkran på heder och samvete, att han skall hålla sig till sanningen. Rätten äger enligt den allmänna regeln om fri bevisprövning bedöma, vilken verkan må tilläggas parts under straffansvar avgivna utsaga eller den omständigheten, att part undandrager sig förhör eller vägrar att besvara viss fråga. För falsk utsaga vid dylikt förhör stadgas straff. Beträffande mål angående faderskap till barn utom äktenskap tages i övervägande, huruvida parts ed bör bibehållas. Eljest skall parts ed ej förekomma vare sig i tvistemål eller brottmål. Om det finnes nödigt att för prövning av viss fråga inhämta yttrande av sakkunnig, äger rätten uppdraga åt myndighet eller annan att avgiva yttrande i frågan. Till sakkunnig må ej utses någon, som till saken eller någondera parten står i sådant förhållande, att hans tillförlitlighet kan anses förringad. Något tvång för sakkunnig att åtaga sig uppdrag skall ej införas. Den sakkunnige skall i regel avge skriftligt utlåtande. Muntligt förhör med honom skall i tvistemål hållas endast om part yrkar det eller rätten finner det nödigt. I brottmål skall däremot den sakkunnige i allmänhet, oaktat han avgivit skriftligt utlåtande, inkallas för att höras vid huvudförhandlingen. Även sakkunnig skall i regel höras på ed eller under förklaring på heder och samvete. Närmare regler givas om besiktning och syn samt om upptagande av bevisning till framtida säkerhet. Åberopar i tvistemål part såsom bevis skriftlig handling, som finnes i motpartens besittning, skall .denne vara skyldig att på rättens anmaning förete handlingen, om den kan antagas innehålla upplysning, som är av betydelse för målet. Även för tredje man föreligger editionsplikt beträffande dylik handling. Då part, som åberopar handlingen, saknar materiell rätt att den hålles honom tillhanda, är dock editionsplikten betingad av att partens rätt finnes väsentligen beroende på att handlingen företes och av att innehavaren ej kan åberopa .sig på vissa legitima skäl mot att utlämna handlingen. Då rätten finner part vara berättigad till skadestånd men fullständig .utredning angående skadans storlek icke förebragts, äger rätten bestämma skadeståndet till belopp, som med hänsyn till omständigheterna kan anses skäligt. I Med avseende å protokollens omfattning innebära förslagets regler en ganska fullständig protokollering vid sammanträden under förberedelsen. Vid huvudförhandlingen däremot skall protokollet vara långt mindre fullständigt än nu är fallet. Protokollet vid huvudförhandlingen skall utvisa ramen för förfarandet och förfarandets yttre förlopp. I enlighet härmed skall i protokollet antecknas, bland annat, framställda yrkanden och invändningar, ändringar däri samt i tvistemål medgivanden av motpartens anspråk, vidare vilka vittnen och sakkunniga, som höras, och vilken bevisning i övrigt förebringas. Vad parterna anföra vid huvudförhandlingen antecknas ej, med mindre särskild vikt ligger på anförandets ordalydelse. Innehållet i vittnens berättelser antecknas regelmässigt ej. Dock skall så ske, a) när särskild vikt ligger på