Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/67

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2. 55 tillstånd till verksamhetens omläggning skulle söka utverka medgivande för stiftelsen att efter den 30 juni 1941 taga stiftelsens tillgångar i anspråk för bestridande av de med avvecklingen av stiftelsens tidigare verksamhet sammanhängande kostnaderna, med vilket uttryck åsyftades just berörda pensionskostnader. - Den sålunda träffade överenskommelsen har sedermera legat till grund för stiftelsens senare underhandlingar med statsmakterna rörande stiftelsens nuvarande verksamhet. Det mellan stiftelsen och pensionsstyrelsen träffade avtalet rörande den senare styrelsens bidrag till stiftelsen har, exempelvis då det gällt bestämmandet av storleken av detta bidrag, baserats bl. a. på den förutsättningen, att stiftelsens nuvarande donationsmedel icke komma att reduceras i vidare mån, än vad som kan föranledas av det förut anförda. Det bör ytterligare framhållas, att ledamoten av stiftelsens styrelse änkefru Annlda Broström, då hon medgav, att de i hennes och hennes makes namn till stiftelsen skänkta medlen finge disponeras för det nya ändamålet, därvid förutsatte, att dessa medel ograverade skulle komma den nya verksamheten till godo. Under åberopande av vad sålunda anförts har stiftelsen hemställt om bidrag av statsmedel för täckande av underskottet å Welanderhemmets drift under första halvåret 1941. Medicinalstyrelsen har i skrivelsen den 5 december 1941 meddelat, att, enligt vad styrelsen inhämtat, av det för första halvåret 1941 redovisade underskottet å 10,827 kronor 98 öre ett belopp av 4,020 kronor 3 öre avsåge vissa underhållskostnader, som sedan år 1938 balanserats i räkenskaperna och den 30 juni 1941 reducerats till sistnämnda belopp. Styrelsen har under hänvisning till den föreliggande möjligheten att erhålla fyllnadsbidrag av statsmedel och under åberopande av vad stiftelsen Broströmska sjukhemmet för barn anfört tillstyrkt, att stiftelsen Göteborgs Welanderhem beviljades statsbidrag till täckande av underskott å driften vid hemmet med 10,827 kronor 98 öre. Vad av stiftelsen Broströmska sjukhemmet för barn anförts till förmån Departement: för dess hemställan om täckande genom statsmedel av uppkommet drifts- chefen underskott å stiftelsens tidigare under namn av stiftelsen Göteborgs Welanderhem bedrivna verksamhet finner jag utgöra tillräcklig motivering för bifall till framställningen. Med hänsyn dels till att en del av driftsunderskottet uppkommit redan före den 1 januari 1939, dels ock därtill att det för innevarande budgetår utgående förslagsanslaget till bidrag till driften av Welanderhem endast avser Welanderhemmet i Stockholm bör riksdagens medgivande inhämtas till att anslaget anlitas för täckande av underskottet. Storleken av underskottet uppgår till 10,827 kronor 98 öre, vilket belopp emellertid torde böra avrundas till 10,800 kronor. Under åberopande av det anförda får jag hemställa, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen medgiva, att av det för budgetåret 1941/42 anvisade förslagsanslaget till Bidrag till driften av Welanderhem ett belopp av 10,800 kronor må disponeras för täckande av underskott å stiftelsen Göteborgs Welanderhems verksamhet. Bihang till riksdagens protokoll 1942. I saml. Nr 2. F"