Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/68

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Departements- chefen . 66 Kungl. Maj:ts proposition nr 2. [9.] Vissa byggnadsarbeten vid vanföreanstalten i Stockholm. På därom av Kungl. Maj:t i proposition den 3 januari 1941, nr 2, (bilaga 5, punkt 14; framlagt förslag anvisade riksdagen till vissa byggnadsarbeten vid vanföreanstalten i Stockholm ä tilläggsstat ll till riksstaten för budgetåret 1940/41 ett reservationsanslag (B) av 158,500 kronor. Anslaget var avsett att användas för inredning av anstaltens fjärde våning till en permanent sjukavdelning och lokaler för en sjunde årsklass av anstaltens folkskola. I skrivelse den 29 maj 1941 hemställde styrelsen för föreningen för bistånd åt lytta och vanföra i Stockholm - under förmälan att entreprenadanbud avgivits å ifrågavarande byggnadsarbetens utförande för en kostnad av 110,000 kronor ävensom att särskilda anbud å nödiga inventarier infordrats, vilka anbud slutade ett belopp av omkring 10,800 kronor - dels att av reservationsanslaget 158,500 kronor ett belopp av intill 115,000 kronor måtte utanordnas till styrelsen för arbetenas utförande, dels ock att av samma anslag måtte till styrelsens förfogande ställas ytterligare 10,800 kronor för inköp av inventarier för de nya lokalerna eller, om detta icke kunde bifallas, att styrelsen finge av egna tillgängliga medel förskottera sistberörda belopp. Genom beslut den 30 maj 1941 tillerkände Kungl. Maj:t föreningen ett belopp av högst 115,000 kronor för utförande av byggnadsarbetena, varjämte Kungl. Maj:t förklarade hinder ej möta för föreningen att av egna tillgängliga medel bestrida den till omkring 10,800 kronor uppgående kostnaden för inköp av erforderliga inventarier till anstaltens nya lokaler. I skrivelse den 3 oktober 1941 har styrelsen meddelat, att de nya lokalerna numera tagits i bruk. Kostnaderna för byggnads- och inredningsarbetena hade stannat vid omkring 106,000 kronor och således med omkring 9,000 kronor understigit det anslagna beloppet. Däremot hade kostnaderna för inköp av nödiga inventarier och sängutrustningar uppgått till 17,522 kronor 81 öre och således väsentligt överstigit de ursprungligen beräknade. Anledningen härtill vore huvudsakligen den, att 22 av de till sjukavdelningen avsedda gamla sängarna visat sig vara för smala och måst ersättas med nya, samt att kostnaden för inköp av sängkläder och linne förut icke medtagits. Styrelsen framhåller, att det skulle vara kännbart för föreningens ekonomi, om den av egna medel skulle vidkännas kostnaden för inköp av inventarier och sängutrustningar samt hemställer därför, att föreningen måtte erhålla gottgörelse av statsmedel med ett belopp av 17,500 kronor för föreningens kostnader för anskaffande av utrustning till de nya lokalerna. mc No Kostnaderna för inköp av erforderliga inventarier till de nyinredda avdelningarna vid vanföreanstalten i Stockholm, vilka kostnader tidigare beräknats till omkring 10,800 kronor, ha i verkligheten uppgått till i runt tal 17,500 kronor. Ä andra sidan har en avsevärd besparing kunnat vinnas å det anslag, som anvisats för själva byggnadsarbetena. Därest föreningen själv skulle nödgas slutligen vidkännas utgifterna för anskaffandet av inventarier, skulle detta medföra en kännbar belastning å föreningens ekonomi. Jag finner det vid sådant förhållande skäligt, att statsverket jämväl påtager sig kost