Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/680

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


314 Kunol. Maj:ts proposition nr 5. huvudgrunderna för en rättegångsreform åberopa vad utskottet i sitt utlåtande anfört. Vid frågans behandling i riksdagen godkändes i huvudsak utskottets utlåtande; på vissa punkter stannade dock kamrarna i olika beslut. I det följande lämnas en redogörelse för innehållet i propositionen samt för utskottets och riksdagens uttalanden. Propositionen. I propositionen anförde departementschefen till en början, att bland de mångskiftande uppgifter, som åvila samhället, torde icke någon intaga en mera central ställning än rättsvården. Efter att ha framhållit, att en första och oavvislig förutsättning för rättsskipningens säkerhet vore en domarkår, utmärkt genom såväl oväld, skicklighet och erfarenhet som förståelse för samhällslivet, fortsatte departementschefen: Säkerhet i rättsskipningen vinnes emellertid ej endast därigenom, att tillgång finnes till en högt kvalificerad domarkår. Rättegångsförfarandet måste vara så ordnat, att domaren erhåller ett tillförlitligt underlag för sina avgöranden. I varje rättstvist gäller det i regel först att fastställa det sakförhållande, varom i målet är fråga, och därefter att på detta sakförhållande tillämpa den gällande rättens regler. På detta sätt ställes domaren i allmänhet inför två skilda frågor, den ena: vad skall i målet anses för sant? och den andra: vad skall i målet anses för rätt? Dessa frågor kunna var för sig vara av synnerligen svårlöst beskaffenhet, men det är utan vidare tydligt, att svaret på den första frågan är av avgörande betydelse för rättstvistens riktiga lösning. Utan ett korrekt klarläggande av saksammanhanget kan materiell rättvisa icke ernås. Med hänsyn härtill framstår sanningsprövningens tillförlitlighet som en nödvändig förutsättning för säkerhet i rättsskipningen. Av stor vikt för statens rättsskipande verksamhet är även, att domstolarna vid fullföljande av sin uppgift åtnjuta allmänhetens förtroende. Endast under denna förutsättning kunna de förvärva erforderlig auktoritet. Detta mål främjas i hög grad, därest domstolarnas verksamhet står öppen för allmänheten, .såväl på det sätt, att deras förhandlingar äro offentliga, som därigenom, att lekmän deltaga i den dömande verksamheten. Tack vare offentligheten är det möjligt för envar att följa rättsskipningen och själva bilda sig ett omdöme därom, och genom lekmännens deltagande kommer folket att känna sin samhörighet därmed och sitt ansvar för råttsordningens upprätthållande. Rättsskipningen måste alltså för att kunna rätt fylla sin uppgift äga en stark folklig anknytning. På en god rättsskipning pläga ytterligare två krav uppstållas: den skall vara snabb och ur kostnadssynpunkt billig. För en part, vilkens anspråk bifalles, är det gynnsamma avgörandet ej sällan av ringa värde, därest han nödgas länge vänta på sin rätt. I straffprocessen är det av stor betydelse såväl att straffet snabbt följer på brottet som att den oskyldige snarast möjligt får en frikännande dom. Parternas kostnader i rättegången böra Stå i rimligt förhållande till processens föremål. Därest förfarandet medför betungande kostnader, leder detta lätt till att möjligheten för de mindre bemedlade att söka domstolarnas hjälp i hög grad beskäres. Vid "förfarandets anordnande bör alltså skälig hänsyn tagas till båda de nu antydda kraven. Tydligt är emellertid, att vid tillgodoseendet av dessa krav rättegångens viktigaste egenskap, dess säkerhet, icke får äventyras.