Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/765

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 5. 399 mansättning av domstolen vid handläggning av de nu åsyftade målen kvarstår emellertid för de större städerna. Beredningen föreslår därför, att rådhusrätt efter Konungens förordnande därom är domför med en lagfaren domare, om målet rör allenast ansvar för brott, varå icke kan följa svårare straff än böter, och brottet är sådant, att målsägande ej finnes. Beträffande frågan om nämnds medverkan i rådhusrätternas rättsskipning - i vilken fråga riksdagens kamrar som förut nämnts stannade i olika beslut - har beredningen kommit till samma uppfattning, som uttalats i propositionen, eller att nämnd skall medverkai de grövre brottmålen och alltså rådhusrätten i dessa mål bestå av tre lagfarna domare och nämnd. Beredningen framhåller, att lekmäns medverkan i första instans vid handläggningen av grövre brottmål är av betydelse med hänsyn såväl till lekmännens särskilda erfarenhet i frågor, som äro av vikt för straffrättsskipningen, som ock till allmänhetens förtroende för denna rättsskipning. Det synes ock naturligt att denna medverkan sker på samma sätt som i häradsrätten, genom deltagande av nämnd. Någon anledning till avvikelse från den sammansättning, som nämnden äger i häradsrätten, har beredningen icke ansett föreligga. Beredningen erinrar, att det i den av andra kammaren bifallna reservationen ifrågasatts, att rådhusrätten, då nämnd deltager, skulle bestå av ordföranden såsom den ende lagfarne ledamoten. Enligt beredningens mening skulle, såsom framhållits i propositionen, en sådan anordning medföra ett av omständigheterna ej påkallat försvagande av det lagfarna elementet i domstolen, och beredningen har därför icke ansett sig kunna biträda detta förslag. Den närmare bestämningen av de mål, vari nämnd skall deltaga, har beredningen ansett böra ske på det sättet, att å brottet skall kunna följa straffarbete i två år eller därutöver. Är brottets straffmaximum i straffskalan lägre än straffarbete i två år, är alltså nämnd utesluten. Vidomröstning inom rådhusrätt med nämnd skall enligt förslaget, för att nämndens mening skall gälla mot de lagfarna ledamöternas, då dessa äro ense, alltid fordras enhällighet inom nämnden. Enligt beredningens mening gör sig, såsom ock framhållits i propositionen, kravet på nämndens enhällighet icke lika starkt gällande, då bland de lagfarna ledamöterna föreligger någon skiljaktig mening. Biträdes den av minst sju i nämnden, skall, även om flera sitta i nämnden, denna mening gälla. Antalet nämndemän i stad med rådhusrätt bestämmes av Kungl. Maj:t. Uti såväl utskottets utlåtande som den nyssnämnda reservationen har framhållits angelägenheten av nämnds medverkan, då fråga vore om brott, begangna av unga personer. Beredningen har, såsom tidigare nämnts, icke tagit ställning till frågan om rättegången mot unga förbrytare men förutsätter, att särskild utredning härom kommer till stånd. Beträffande rådhusrätts sammanträden upptager förslaget den bestämmelsen, att varje vecka skall för huvudförhandling hållas en eller flera allmänna rattegangsdagar samt .att i övrigt sammanträde skall hållas så ofta det med hansyn till arbetet kraves. Närmare bestämmelser om rådhusrätts sammantraden skola enligt förslaget upptagas i arbetsordningarna.