Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/767

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 5. 401 läggning hovrätten icke till följd av uppkommet förfall för någon ledamot under pågående handläggning skall förlora sin domförhet, föreslår emellertid beredningen, att utöver de fyra ytterligare en ledamot må sitta i rätten. I nu angivna fall kunna alltså i avgörandet komma att deltaga fem ledamöter. I fråga om hovrätts organisation föreslår beredningen, att i hovrätt skola finnas president samt hovrättsråd och assessorer. Hovrätt skall vara delad i två eller flera avdelningar, och varje avdelning skall bestå av minst fyra hovrättsråd, av dem en ordförande och en vice ordförande, samt en eller flera assessorer. Presidenten kan vara ordförande å avdelning. Särskilt med hänsyn till ordnandet av hovrättens arbete under ledamöternas ferier och deras bortovaro vid tjänstgöring å annan ort än förläggningsorten, bl. a. vid de av beredningen föreslagna hovrättstingen, har beredningen ansett nödvändigt, att hovrätten består av minst två avdelningar. Förslaget förutsätter, att ordförande- och vice ordförandetjänsterna skola utgöra självständiga befattningar med en i förhållande till övriga ledamöter högre ställning och avlöning. För att hovrätterna skola motsvara de stora anspråk, som måste ställas å dessa domstolar, är, yttrar beredningen, särskilt angeläget att för ordförande- och vice ordförandetjänsterna kunna påräknas personer med framstående skicklighet och stor erfarenhet. Vad angår de befattningshavare, som utöver den egentliga domarpersonalen böra vara anställda i hovrätterna, upptager förslaget icke några bestämmelser. Denna fråga förutsättes skola liksom nu regleras i administrativ ordning. Enligt beredningens åsikt krävas dock ej i detta avseende några mera väsentliga förändringar. Beredningen föreslår, att i riket skola vara inrättade sex hovrätter, nämligen - förutom Svea och Göta hovrätter, hovrätten för Skåne och Blekinge samt hovrätten för Övre Norrland - en hovrätt för västra Sverige, omfattande Hallands, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Värmlands län, samt en hovrätt för nedre Norrland, omfattande Västernorrlands och Jämtlands län. Enligt förslaget må hovrätt, om särskilda skäl föreligga därtill, sammanträda å annan ort än förläggningsorten. Förslaget upptager dessutom mera regelbundna sammanträden, s. k. hovrättsting, å annan ort för huvudförhandling i mål från viss del av domkretsen. Det har överlämnats åt Kungl. Maj:t att bestämma såväl huruvida inom en viss hovrätt hovrättsting skola hållas som ock, då behov därav anses föreligga, å vilka orter och tider tingen skola hållas. Högsta domstolen. De grundläggande bestämmelserna om högsta domstolens ställning, organisation ošzhø verksamhet upptagas för närvarande i regeringsformen. Berediièlngeliii irragasatter icke någon .mera vasentlig förändring i dessa bestämmelmo-1 lšši § i2 1 inom. regeringsformen kunna i högsta domstolen ringare a provas oc avgoras av fem ledamoter, så ock av fyra, om alla fyra äro Bihang till riksdagens protokoll 1942. I saml. Nr 5. 06