Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/769

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 5. 493 Domares tillsättande. I fråga om de ordinarie domarbefattningarna innebär förslaget, att president i hovrätt, hovrättsråd och häradshövding liksom nu utnämnas av Kungl. Maj:t. Då rådhusrätt skall bibehålla sin dubbla funktion av domstol och ett stadens förvaltningsorgan, följer därav att staden måste bibehållas vid ett visst inflytande vid tillsättande av borgmästare och rådmän. Enligt beredningens mening bör stadsdomarnas tillsättande liksom för närvarande regleras genom särskild lagstiftning. Beredningen har därför i förslaget till rättegångsbalk icke upptagit annan bestämmelse i detta ämne, än att borgmästare och rådman utnämnas av Kungl. Maj:t, samt till särskild la.gstift- ning hänvisat frågan om val av borgmästare och rådman. I förhållande till den nuvarande ordningen innebär förslaget den avvikelsen, att även rådman skall utnämnas av Kungl. Maj:t. På denna punkt bygger förslaget på den förutsättningen, att liksom beträffande borgmästare det genom val framkomna förslaget skall upptaga tre personer. Beredningens förslag avser allenast lagfarna ledamöter. Under en övergångstid komma i ett flertal rådhusrätter att sitta även icke lagfarna rådmän; beträffande dessa torde enligt beredningens mening den nuvarande ordningen i stort sett böra bibehållas. Vad angår rådhusrätternas assessorer anser beredningen lämpligast att de, såsom nu i allmänhet äger rum, utses av magistraten; bestämmelser om deras tillsättande skola enligt förslaget liksom nu meddelas i administrativ ordning. I förslaget upptagas icke några bestämmelser om ledighet för de lagfarna domarna och förordnande av vikarie utan hänvisas dessa frågor till behandling i administrativ ordning. Uppenbart är emellertid, framhåller beredningen, att det för rättsskipningens behöriga handhavande är .av synnerlig vikt, att de ordinarie -domarna i största möjliga utsträckning själva utöva sina ämbeten liksom att de vikarier, som vid ledighet komma att tjänstgöra, fylla skäliga anspråk på erfarenhet och skicklighet. Beträffande val av nämndemän gäller enligt förslaget, att dessa val liksom nu äro majoritetsval. Valet förrättas på landet av kommunalfullmäktige, om sådana finnas, och i stad av stadsfullmäktige. För tryggande av ett lämpligt val har beredningen ansett denna ordning vara att föredraga framför den nu gällande, enligt vilken valet förrättas å kommunalstämma eller allmän rådstuga. Å/clagare. Enligt förslaget äro de allmänna åklagarna indelade i tre grupper, justitiekanslern såsom chef för åklagarväsendet och under honom landsfogdar och distriktsåklagare, till vilken sisnämnda grupp hänföras landsfiskaler och stadsfiskaler samt polismän med åtalsrätt. För Stockholm träder i stället för landsfogden förste stadsfiskalen. Allmän åklagare är vid underrätt distriktsåklagare eller landsfogde, vid hovrätt justitiekanslern i mål, som upptages omedelbart av hovrätt, och i annat mål landsfogde eller distriktsåklagare samt vid högsta domstolen i regel justitiekanslern.