Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/794

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


428 Kungl. Maj:ts proposition nr 5. bart antecknas. Beredningen framhåller, att ett på detta sätt tillkommet protokoll tydligen icke kan fylla samma krav på språklig behandling och formell fulländning, som de nu efter memorialanteckningar utarbetade protokollen. Den omedelbara protokollföringen har emellertid den fördelen, att protokollet på ett mera verklighetstroget sätt återger förhandlingens förlopp. Det är dock enligt beredningens mening obestridligt, att en uppteckning under förhandlingens gång i vissa fall kan, särskilt i vidlyftiga mål med omfattande vittnesbevisning, bereda svårigheter och leda till tidsutdräkt, även om dylika svårigheter föreligga i viss mån redan nu vid förandet av ett mera utförligt memorial. Till underlättande av protokollföringen ha med hänsyn härtill i förslaget upptagits bestämmelser, åsyftande att ersätta den skriftliga uppteckningen med upptagande genom stenografi eller på fonetisk väg genom diktafon eller annan liknande anordning. Sådant upptagande kan såväl i tvistemål som i brottmål ske oberoende av parts yrkande. Vid fonetisk upptagning har kostnaden ansetts böra likställas med andra domstolskostnader och sålunda ej åläggas parterna. Sker uppteckningen genom stenografi, skall i allmänhet ersättningen till stenograf bäras av parterna; i brottmål, vari åklagaren för talan, skall dock ersättningen gäldas av statsverket. Utöver de nu behandlade anteckningarna av vissa utsagor skall protokollet upptaga vissa uppgifter av processuell beskaffenhet. Sålunda skola antecknas domstolen samt tid och ställe för sammanträde, rättens ledamöter samt protokollförare, parterna och huruvida de äro tillstädes samt deras ombud eller biträden och i brottmål den tilltalades försvarare. Yppas inom rätten vid omröstning skiljaktiga meningar, skola dessa antecknas. Vid muntlig förberedelse skall i protokollet upptagas kort redogörelse för de omständigheter parterna åberopa jämte motpartens yttrande däröver. Protokollet vid huvudförhandling skall innehålla kort redogörelse för förhandlingens gång samt tillika upptaga parternas yrkanden och invändningar-, ändringar däri samt medgivanden av motpartens yrkanden, yrkanden av andra än parter och huruvida parterna medgiva eller bestrida dessa yrkanden samt vilka vittnen eller sakkunniga, som höras, och vilka bevis i övrigt förebringas. Förekomma uppgifter, som sålunda skola antecknas, i inlaga eller annan handling eller i tidigare protokoll, skall allenast hänvisning ske. Av vad förut anförts om protokollets innehåll framgår, att handlingar, som ingivits i målet, icke skola intagas i protokollet. De skola enligt förslaget tillika med rättens protokoll jämte avskrift av domen sammanföras till en akt. Skriftlig fullmakt skall i huvudskrift eller styrkt avskrift bifogas akten. I akten skola genom anteckning å inlaga eller på annat sätt upptagas kallelser, förelägganden och andra beslut, som ej intagits i protokollet. Vid rätten skall dessutom över alla mål föras dagbok utvisande tiden, då varje mål inkommit, därmed vidtagna åtgärder och tiden för målets avgörande samt, då talan fullföljts, tiden, då anmälan eller inlaga inkommit, och de åtgärder, som vidtagits. Motsvarande anteckning skall göras å akten.