Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/795

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 5. 429 lnstansordning och fullfölj d. - Allmän underrätt är enligt förslaget första domstol. Såsom för närvarande skola, om ej annat är stadgat, tvistemål och brottmål väckas vid allmän underrätt som första instans. Från denna huvudregel upptager förslaget de redan nu gällande undantagen, att hovrätt är första instans för upptagande av åtal mot vissa ämbets- och tjänstemän samt att i några fall åtal för ämbetsbrott skall upptagas omedelbart av högsta domstolen. Dessutom har enligt förslaget för avgörande av vissa tvister anordnats ett förfarande med allenast en instans. Detta förfarande har till syfte att, utan att skäliga krav på säkerhet eftersättas, tillgodose särskilt affärslivets behov av skyndsamma avgöranden. För detta behov står nu till buds skiljernannaförfarandet, men ett sådant förfarande torde enligt beredningens mening med hänsyn till garantierna för avgörandets tillförlitlighet i många fall vara underlägset ett domstolsförfarande. Starka skäl ha ansetts tala för att parterna vid sidan av skiljernannaförfarandet lämnas tillfälle att anlita ett eninstansförfarande. Då någon fullföljd i detta fall icke skall äga rum har - särskilt med hänsyn till domstolens sammansättning - förfarandet ansetts böra förläggas till hovrätt. En förutsättning för måls omedelbara upptagande är, att parterna skriftligen överenskommit, att målet skall upptagas av hovrätt och att vid hovrättens prövning skall bero. Sådan avtalsfrihet föreligger naturligen icke beträffande brottmål liksom ej heller i fråga om mål, för vilka absolut forum är anvisat, såsom äktenskapsmål och fastighetsmål. För att en alltför stor arbetsbelastning av hovrätterna skall undvikas, har stadgats, att om tvisten rör penningar eller sådant, som kan skattas i penningar, tvisteföremålets värde skall överstiga 3,000 kronor. Från underrätt kan i alla mål talan fullföljas till hovrätt, och hovrätternas avgöranden kunna under vissa villkor dragas under högsta domstolens prövning. För de båda överinstanserna äro rättsmedlen anordnade enligt väsentligt samma grunder, innebärande en prövning av såväl rätts- som bevisfrågorna. Förslaget överensstämmer i dessa delar med propositionen och riksdagens ståndpunkt. F örfarandet i hovrätt. Rättegången i hovrätt bygger enligt förslaget - i överensstämmelse med vad som förordats i propositionen och i utskottets utlåtande - å samma processrättsliga grundsatser, rättegångens muntlighet, koncentration och omedelbarhet, som ligga till grund för underrättsförfarandet. Från denna huvudregel ha dock vissa undantag gjorts. Ur processuell synpunkt kan framhåller beredningen, som motiv anföras, att överrättsförfarandet i viss,mån äger en annan karaktär än underrättsförfarandet. Underrättsförfarandets uppglfl ligger 1 samlandet av det material, som skall ligga till grund för avgörandet. Överrättens verksamhet är, även om det är tillåtet att åberopa nva Omsiändigheief 0011 bovis, i stort sett begränsad till det material som före bragts redan i underrätten. Vad särskilt angår den muntliaa bevfsningen . a lii