Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/837

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 5. 471 av domsagoutredningens förslag, som i övrigt förutsätter en lönereglering för häradshövdingarna, grundad på sportelsystemets avskaffande, skulle medföra en årlig kostnadsökning, vilken av domsagoutredningen uppskattats till ej fullt 400,000 kronor. Denna kostnadsökning beror, såsom utredningen framhållit, nästan helt på ökade löneförmåner åt den underordnade personalen. De sammanlagda löneförmåner för häradshövdingarna, som skola utgå enligt förslaget, understiga häradshövdingarnas genomsnittliga nettoinkomster, beräknade för åren 1934-1938, med över 200,000 kronor. Domsagoutredningens förslag är för närvarande föremål för behandling inom vederbörande departement. Då detta förslag avser redan nu föreliggande behov, är det tydligt, att det är utan betydelse för bedömande av rättegångsreformens ekonomiska konsekvenser för statsverket. Enligt förslaget till rättegångsbalk skall rådhusrätt bibehållas allenast i stad, i vars rådshusrätt finnas tre lagfarna ledamöter. Tydligen kunna vid stads läggande under landsrätt vissa ändringar i domsagornas personalorganisation vara erforderliga. Emellertid innebär förslaget i denna del allenast ett fullföljande av den uppfattning, som ligger till grund för lagen den 17 juni 1932 om stads och landsbygds förenande i judiciellt avseende. Med hänsyn till att avvecklingen av de mindre städernas rådhusrätter torde böra fullföljas oberoende av rättegångsreformen och då det är avsett, att ifrågavarande omläggning skall fortgå successivt, såsom hittills, under en ganska lång övergångstid, lär i detta sammanhang icke behöva tagas hänsyn till de kostnader, som kunna uppkomma i nu berörda avseende. Jag övergår härefter till hovrätterna. Dessa arbeta på avdelningar, divisioner. Hela antalet divisioner är för närvarande femton, därav åtta i Svea hovrätt, fyra i Göta hovrätt, två i hovrätten över Skåne och Blekinge och en i hovrätten för Övre Norrland. För varje division ha i staterna som regel beräknats fem hovrättsråd; antalet hovrättsrådsbefattningar är sammanlagt 76. Inberäknat hovrätternas presidenter, finnas alltså nu i hovrätterna 80 ordinarie domarbefattningar. Dessutom äro inrättade fem extra ledamotsbefattningar, en dock endast för viss del av året. Presidenterna i skånska och norrländska hovrätterna deltaga mera regelbundet i arbetet på divison. De nuvarande kostnaderna för hovrätternas presidenter och ledamöter kunna, bortsett från rörligt tillägg, beräknas uppgå till 1,199,-145 kronor, därvid samtliga löner beräknats efter högsta löneklass å lort. Härvid har emellertid hänsyn icke tagits till den personalförstärkning, som påkallas av inrättande av den beslutade hovrätten för Västra Sverige ävensom den hovrätt som, enligt vad statsmakterna förutsatt, bör tillkomma för Nedre Norrland. Därest hänsyn tages även härtill, kan den sammanlagda kostnaden beräknas uppgå till 1,262,445 kronor. För att tjänstgöra som vikarier för hovrättsråd ävensom för att uppehålla de extra ledamotsbefattningarna äro i hovrätterna anställda assessorer och andra adjungerade ledamöter. Deras avlöning bestrides av anslagen för hovrätternas ordinarie och extra ledamöter. I övrigt finnas i hovrätterna fiska