Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/840

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


474 Kungl. Maj:ts proposition nr 5. skulle fullföljas efter vad. Med ledning av vissa erfarenheter från utlandet och överväganden inom processkommissionen ansågo sig de sakkunniga vidare kunna räkna med att under en sessionsdag, som utsträcktes från nuvarande fyra till sex timmar, skulle kunna medhinnas i genomsnitt två vademål. Genoin att dela det beräknade antalet vademål med två erhölls alltså uppgift å antalet sessionsdagar, som i varje hovrätt erfordrades för huvudförhandling i vademål. Då hovrätterna utom vademål skulle ha att handlägga även besvärsmål - låt vara att antalet sådana mål enligt processkommissionens förslag kunde väntas bliva jämförelsevis obetydligt och att handläggningen skulle ske under enklare former - utgingo de sakkunniga från att varje ledamot borde tjänstgöra vid huvudförhandling i vademål endast tre dagar i veckan eller, under 40 arbetsveckor, sammanlagt 120 dagar årligen. Under förutsättning att hovrätt skulle vara domför med fyra ledamöter, kunde de sakkunniga härefter rent matematiskt uträkna det erforderliga antalet ledamöter för varje hovrätt. Beräkningarna gåvo vid handen, att sammanlagt 119 ledamöter erfordrades enligt båda de förutnämnda alternativen. Utöver dessa 119 ledamöter skulle tillkomma vissa ledamöter för tjänstgöring å föreslagna särskilda avdelningar för handels- och sjörättsmål ävensom i vattenöverdomstolen. Det förutsattes att, med undantag för Svea hovrätt, hovrätternas presidenter skulle tjänstgöra som ordförande å division. De sakkunnigas slutliga organisationsplaner upptogo emellertid ett något större antal ledamotsbefattningar än som framgår av det nu anförda, beroende på att divisionerna enligt de sakkunnigas mening i viss utsträckning borde omfatta flera ledamöter än fyra. Den jämnaste arbetsfördelningen skulle sålunda enligt de sakkunnigas åsikt vinnas med en division, sammansatt av sex ledamöter, därav en divisionsordförande och tre hovrättsråd samt två assessorer eller assessorsaspiranter. Ordföranden och hovrättsråden skulle deltaga i tre sessioner i veckan och var och en av assessorerna eller assessorsaspiranterna i två sessioner i veckan. I vissa fall kunde vara lämpligare att inrätta divisioner, bestående endast av ordförande, två hovrättsråd och en assessor eller assessorsaspirant. Sådan division skulle sammanträda blott tre dagar i veckan. I sina organisationsplaner räknade de sakkunniga med en kombination av bägge slagen av divisioner, varvid antalet ledamöter skulle uppgå till 132. Inberäknat presidenten i Svea hovrätt samt ledamöterna å avdelningarna för handels- och sjörättsmål och i vattenöverdomstolen skulle hela antalet domarbefattningar i hovrätterna utgöra 143. Av olika anledningar torde vid genomförande av det nu föreliggande förslaget antalet ledamotsbefattningar icke behöva bliva så stort som ekonomisakkunniga antagit. Enligt förevarande förslag kunna, såsom förut framhållits, åtskilliga vademål, såväl tvistemål som brottmål, avgöras utan huvudförhandling; för handläggningen av dylika mål torde icke åtgå längre tid än som för närvarande är fallet. Ekonomisakkunniga hade vidare i anslutning till processkommissionens förslag räknat med att bevis genom vittnen