Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/842

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


475 Kungl. Maj:ts proposition nr 5. rige samt två avdelningar i de båda norrländska hovrätterna. Med fyra hovrättsråd och en assessor på varje avdelning skulle erfordras 80 hovrättsråd och 20 assessorer. Emellertid torde presidenterna i hovrätterna utom Svea hovrätt böra tjänstgöra som avdelningsordförande; antalet hovrättsråd skulle med hänsyn härtill icke behöva bliva högre än 75. Kostnaderna för denna organisation kunna beräknas uppgå till 1,398,20O kronor. Därvid har hänsyn icke tagits till rörligt tillägg. Lönerna ha beräknats enligt nu gällande grunder, dock att i samtliga fall räknats med lön i högsta löneklass å lort. Kostnaderna för den nuvarande organisationen kunna, enligt vad jag förut uppgivit, beräknas till 1,262,-145 kronor. Merkostnaden i anledning av reformen skulle sålunda utgöra 135,755 kronor. Emellertid torde denna siffra få anses något för hög, om hänsyn tages till att lönerna beräknats efter högsta dyrortsgrupp, vilket måste lända beräkningen av de framtida kostnaderna till last. Den verkliga merkostnaden torde sålunda kunna beräknas utgöra omkring 132,000 kronor. Det nu anförda har avseende endast å hovrätternas presidenter och ledamöter. Beträffande övriga befattningshavare torde någon nämnvärd kostnadsökning dock icke föranledas av rättegångsreformen. I fråga om de göromål, som nu ankomma på fiskaler och aspiranter, äro vissa förändringar att emotse. De belopp, som nu utgå i fiskals- och aspirantarvoden, böra emellertid förslå till arvoden åt de tjänstemän, som framdeles skola anlitas för de uppgifter, varom här är fråga. I detta sammanhang torde ock något böra beröras frågan om de besparingar beträffande kostnaderna för hovrätternas verksamhet, som rådande statsfinansiella läge kan nödvändiggöra. Härvid torde i första hand ifrågakomma en ändring av reglerna om hovrätts domförhet. En nedsättning av det domföra antalet, nu fyra och i vissa fall fem, till tre har vid flera tillfällen varit under övervägande; processkommissionen förordade ett antal av tre ledamöter. Att en sådan nedsättning, om den ur ekonomiska synpunkter finnes nödvändig, låter sig genomföra även inom den nya rättegångsordningens ram torde vara tydligt; betänkligheterna mot densamma bliva icke andra eller större än de, som göra sig gällande redan under det nuvarande förfarandet. En beräkning av kostnaderna enligt detta alternativ giver vid handen, att merkostnaden i anledning av reformen skulle utgöra 67,785 kronor, vilket belopp emellertid bör något reduceras med hänsyn till att lönerna beräknats efter högsta dyrortsgrupp. Vad härefter angår högsta domstolen utgöres denna av 24 justitieråd. Tre av dessa äro emellertid vanligen upptagna av tjänstgöring i lagrådet. Arbetet i högsta domstolen bedrives vissa veckor på tre avdelningar, andra på två avdelningar och någon tid på en avdelning. Ansökningar om fullföljdstillstånd prövas av en särskild avdelning, bestående av tre justitieråd. De mål, som skola avgöras av högsta domstolen, beredas till föredragning i nedre justitierevisionen. Föredragningen ankommer på revisionssekreterare.