Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/843

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


- Kungl. Maj:ts proposition nr 5. 477 För närvarande finnas 27 ordinarie revisionssekreterare, av vilka en är ordförande i nedre revisionen. Då åtskilliga revisionssekreterare äro tjänstlediga för fullgörande av andra uppdrag, tjänstgör i deras ställe ett motsvarande antal tillförordnade revisionssekreterare. Dessutom finnas ytterligare några tjänstemän, som förordnats att fullgöra revisionssekreterargöromål, vanligen fyra. Hela antalet tjänstgörande revisionssekreterare kan sålunda beräknas uppgå till 31. Varje revisionssekreterare anses i regel böra föredraga omkring 21 dagar årligen. Målen avgöras för närvarande efter föredragning inför högsta domstolen. Som nyss antytts ankommer föredragningen på revisionssekreterare. Efter föredragningen granskas handlingarna i målet av de justitieråd, som deltaga i avgörandet. Förslaget åsyftar en genomgripande omläggning av förfarandet i högsta domstolen. I fullföljda mål kommer sålunda förfarandet att uppdelas på två stadier, avseende det ena en förberedande prövning, huruvida skäl till fullföljande av målet föreligga, och det andra målets upptagande till materiellt avgörande. Den första prövningen, som sker efter föredragning av revisionssekreterare, åvilar en avdelning av tre justitieräd. Den senare prövningen ankommer på fulltalig avdelning; avgörandet sker i detta fall efter muntlig huvudförhandling. Förutsättning för att den senare prövningen skall få äga ruin är, att prövningstillstånd meddelats parten; Sådant tillstånd kan meddelas dels om det för enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning är av synnerlig vikt, att den fullföljda talan prövas av högsta domstolen, eller ock parten visar, att talans prövning eljest skulle ha synnerlig betydelse utöver det mål, varom är fråga, dels då med hänsyn till omständigheterna i målet skäl förekomma till att talan prövas av högsta domstolen. Sistnämnda grund för tillstånds beviljande avser närmast det fall, då skäl anses föreligga att ändra hovrättens avgörande. I fråga om mål, som drabbas av nu gällande fullföljdsinskränkningar, kan prövningstillstånd meddelas endast på någon av de båda förstnämnda grunderna. Innan jag ingår på frågan om den verkan de sålunda föreslagna ändringarna kunna väntas utöva på högsta domstolens arbetsbörda, torde jag något få uppehålla mig vid det sätt, på vilket arbetet i högsta domstolen för närvarande är ordnat. Av de tre avdelningarna tjänstgör en under hela året med avbrott endast för tre veckor vid jul och två veckor vid påsk. Arbetet bedrives alltså under 47 veckor; antalet sessionsdagar är 231. På denna avdelning tjänstgöra sju ledamöter. Av de övriga avdelningarna, båda med fem ledamöter, arbetar den ena 39 veckor och den andra 28 veckor; antalet sessionsdagar är respektive 191 och 137. Sessionerna pågå fyra timmar om dagen, vanligen under fem dagar i veckan. Hela antalet sessionsdagar i högsta domstolen är 559. Utöver arbetet på de dömande avdelningarna tillkommer tjänstgöring å dispensavdelningen. Omfattningen av denna tjänstgöring beror på antalet dispensansökningar. Enligt uppgift från nedre justitierevisionen har dispensföredragningen under 1940 dragit en tid av sammanlagt 101 timmar. Förutom tjänstgöring på sessionsrummet kräves för ledamöterna ett högst