Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/847

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 5. 481 en viss minskning av antalet revisionssekreterarbefattningar blir möjlig. För prövning av samtliga mål och ärenden, vilka skola avgöras efter föredragning, har i det föregående beräknats åtgå sammanlagt 402 sessionsdagar. Då viss föredragning genom revisionssekreterare regelmässigt skall förekomma även vid huvudförhandling i brottmål och under vissa omständigheter vid huvudförhandling i tvistemål, böra emellertid härtill läggas förslagsvis 90 sessionsdagar för huvudförhandling, vadan hela antalet föredragningsdagar kan uppskattas till i runt tal 500. Som jag redan omnämnt anses varje revisionssekreterare nu i allmänhet böra föredraga omkring 21 dagar årligen. En ökning av antalet föredragningsdagar bör emellertid kunna ske med hänsyn till de förändringar i arbetsuppgifterna, som förslaget medför. Den väsentliga delen av revisionssekreterarnas arbete kommer att avse målens föredragning för prövning av fullföljdsfrågan. Förberedande till sådan föredragning torde i många fall kräva väsentligt mindre tid än som nu åtgår för att bereda målet till slutlig handläggning i högsta domstolen. I detta samband får också beaktas, att upprättande såsom nu av fullständiga promemorior icke torde behöva ifrågakomma såsom grundval för föredragningen. Ur nu antydda synpunkter och -med beaktande att revisionssekreterarna i viss omfattning skola biträda även vid målens beredande, synes skäligt att av varje revisionssekreterare utkräva omkring 28 föredragningsdagar om året. För föredragning under nyssnämnda 500 dagar skulle alltså erfordras omkring 18 revisionssekreterare. Vad angår den besparing, som härigenom skulle vinnas, kunna de nuvarande kostnaderna, bortsett från rörligt tillägg, beräknas uppgå till 411,000 kronor, därav 364,500 kronor utgörande lön åt 27 ordinarie revisionssekreterare efter 33 löneklassen, 1,500 kronor utgörande tilläggsarvode åt ordföranden i nedre revisionen och 45,000 kronor motsvarande avlöning till tjänstemän, som förordnats att fullgöra revisionssekreterargöromål. De framtida kostnaderna för 18 ordinarie revisionssekreterare jämte tilläggsarvode åt nedre revisionens ordförande, beräknade efter enahanda grunder, uppgå till 244,500 kronor. Besparingen skulle alltså utgöra 166,500 kronor. I fråga om övriga befattningshavare vid nedre justitierevisionen torde någon kostnadsökning i anledning av rättegångsreformen icke vara att förvänta. Snarare lära besparingar kunna åstadkommas. Därest promemorieskrivningen förenklas, torde sålunda den personal, som nu sysselsättes med utskrift av promemorior, kunna väsentligt reduceras. I anslutning till domstolarnas personalkostnader torde få beröras vissa andra utgifter, sammanhängande med domstolsväsendet och rättegången. De utgifter, som härvid komma i beaktande, äro dels vissa sådana, som bestridas av anslaget för ersättning åt domare, vittnen och parter, dels ersättningar åt nämndemän, dels ock reseersättningar åt domare med biträden. Såsom ekonomisakkunniga framhållit torde icke vara möjligt att beträffande de utgiftsposter, varom nu är fråga, genomföra någon siffermässig beräkning av det belopp, vartill dessa poster kunna komma att uppgå efter rätteBihang till riksdagens protokoll 1942. I samt. Nr 5. 31