Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/87

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2. 35 Bilaga 7. Egentliga statsutgifter. Nionde huvudtiteln. Utdrag av protokollet över jordbruksärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 3 januari 1942. Närvarande: - Statsministern Hansson, ministern för utrikes ärendena GÜNTHER, statsråden PehrssonBBAMSTORP, WESTMAN, Wigforss, MÖLLER, SKÖLD, ERIKSSON, BERGQUIST, BAGG1-3, ANDERSSON, Domö, Rosander, GJÖRES. Chefen för jordbruksdepartementet, statsrådet PehrssonBramstorp, och statsrådet Domö anmäla härefter under jordbruksdepartementets handläggning hörande ärenden angående egentliga statsutgifter å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42, statsrådet PehrssonBramstorp beträffande punkterna 1-4 och 6-8 samt statsrådet Domö beträffande punkten 5. Föredragandena yttra därvid följande. D. Undervisningsanstalter för jordbruk och lantmannanäringar lii. Iii. [1.] 7 a. Lantbrukshögskolan: Byggnadsarbetcn m. m. för försöksverksamhet, reservationsanslag. I proposition nr 167/1936 angående försöksverksamheten på jordbrukets område m. m. beräknades kostnaderna för byggnader, avseende jordbruks- och husdjursförsöken samt lantbrukshögskolans centrala administration, bibliotek m. m. till 1,336,900 kronor. Kostnaderna för inventarier och utrustning beräknades utgöra 132,500 kronor. Samtliga nu nämnda kostnader, tillhopa 1,469,400 kronor, föreslogos skola fördelas på tre budgetår räknat från och med budgetåret 1936/37 enligt en i propositionen intagen plan. Den av riksdagen fastställda planen har på grund av olika omständigheter endast i viss omfattning genomförts. Hittills ha såsom reservationsanslag anvisats för budgetåret 1936/37 300,000 kronor, för budgetåret 1937/38 400,000 kronor, ä tilläggsstat för sistnämnda budgetår 80,700 kronor;