Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/879

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 5. 513 30 kap. I överensstämmelse med lagrådets hemställan vid 17 kap. 9 § har i 7 § förevarande kapitel ur första stycket uteslutits bestämmelsen om anmälningsskyldighet i anledning av uppskov med domens meddelande; likaledes har uttrycket "å rättens dörr" även här ersatts med "å en för allmänheten tillgänglig plats i kansliet". De av lagrådet vid 17 kap. 14 och 15 §§ förordade ändringarna ha lett till motsvarande ändringar i 12 och 13 §§ i förevarande kapitel; i sistnämnda paragraf har ock införts bestämmelse, att dagen, då anteckning om rättelse göres, skall angivas. 31 kap. Den av lagrådet vid 1 § förordade jämkningen har vidtagits. 32 kap. - Avfattningen av 2 § har i förtydligande syfte undergått viss jämkning. I förtydligande syfte har, såsom lagrådet förordat, avfattningen av 7 § något jämkats. 3 33 kap. De av lagrådet vid 2 och 4 §§ framställda erinringarna ha beaktats. Vid 6 § har lagrådet framhållit, att i denna paragraf liksom i 8-13 §§ omväxlande användas uttrycken "den, med vilken delgivning skall ske" samt "den som sökes" eller "den sökte", samt att sistnämnda båda uttryck uppenbart betecknade den fysiska person, till vilken delgivningshandlingen skulle överlämnas, varemot det förstnämnda uttrycket enligt förslaget avsåge dels den fysiska eller juridiska person, mot vilken delgivningen vore riktad, dels ock, om denna vore juridisk person, hans ställföreträdare. Lagrådet har ansett önskvärt att ernå större stadga i den använda terminologien samt förordat, att "den som sökes för delgivning" eller liknande uttryck komme till användning i alla fall, där förslaget avsåge fysiska personer, som i denna egenskap eller såsom ställföreträdare för juridisk person hade att mottaga delgivning. I anledning av denna erinran, som torde böra efterkommas, har i 6, 8 och 12 §§ uttrycket "den, med vilken delgivning skall ske" utbytts mot "den som sökes för delgivning". Däremot har förstnämnda uttryck bibehållits i 9 §, där fråga är om delgivning med juridisk person, liksom i 11 §; i sistnämnda lagrum avses emellertid med uttrycket ej blott juridisk person utan även fysisk person, eventuellt ställföreträdare för juridisk person. Enligt 11 § kan, om den, med vilken delgivning skall ske, vistas å ort utom riket, delgivningen verkställas enligt lagen å den orten. I fråga om detta stadgande har lagrådet anmärkt, att det borde tydligare angivas. att bestämmelsen hade avseende även å utländsk juridisk person, samt dessutom att det borde äga tillämpning ej endast då det vore känt. att den, med vilken delgivning skulle ske, vistades å viss utrikes ort utan även, då hans vistelseort vore okänd men han hade känt hemvist utom riket. Med vistelseort torde Bihang till riksdagens protokoll 1942. I saml. Nr 5. 3,3