Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/880

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


514 Kungl. Maj:ts proposition nr 5. i beredningens förslag, liksom i gällande stadgande i 11 kap. 9 § R.B., ha åsyftats ej blott den söktes uppehållsort utan även hans hemvist, och delgivning kan alltså. om den utländska lagen medger det, ske i hemvistet, även om uppehållsorten är en annan. Till förtydligande av denna innebörd har sådan jämkning ägt rum, att hemvistet likställts med vistelseorten. Med den avfattning, som 10 kap. 1 § erhållit, kommer den ändrade lydelsen av förevarande stadgande att avse även juridisk person. Lagrådets hemställan, att andra punkten i 11 § bör upptagas som ett särskilt stycke, har beaktats. I anslutning till lagrådets hemställan vid 17 kap. 9 § har i 12, 16 och 19 §§ förevarande kapitel uttrycket "å rättens dörr" utbytts mot "en för allmänheten tillgänglig plats i rättens kansli"; dessutom har jämkning ägt rum i 24 § andra stycket. I l överensstämmelse med lagrådets hemställan har hånvisningen i 13 § något jämkats. I 15 § har en mindre jämkning vidtagits i syfte att bringa till tydligt uttryck, att utskrift, som där avses, skall på begäran tillhandahållas genast. I anledning av lagrådets hemställan har i 17 § första stycket införts bestämmelse om att, då delgivning skett med delägare i dödsbo, det åligger honom att utan dröjsmål underrätta övriga delägare om delgivningen. Enligt 20 § kan den som äger hemvist inom riket hos advokatsamfundets styrelse anmäla ombud, som äger för honom mottaga stämning eller annan handling; i den omfattning, som avses i sådan anmälan, må delgivning ske med ombudet. Har anmälan av ombud gjorts, må delgivning med huvudmannen icke ske på grund av 11 § enligt lagen å den utrikes ort, -där han vistas, och ej heller på grund av 12 § genom kungörelse i allmänna tidningarna. Som beredningen framhållit bör anmälan av antydd beskaffenhet ske centralt för hela riket. Lagrådet har vid denna paragraf framhållit, att skyldighet att föra register över anmälningar, varom här vore fråga, låge i viss mån vid sidan av de uppgifter, som borde ankomma på advokatsamfundet. Som ett lämpligt organ har lagrådet förordat nedre justitierevisionen. Även enligt min mening synes denna utväg vara att föredraga; därav påkallad jämkning har vidtagits. Dessutom har i förtydligande syfte tillagts, att en förutsättning för att delgivning med huvudmannen ej må verkställas på sätt i 11 och 12 §§ föreskrives är, att delgivning med ombudet kan ske enligt 6 eller 8 §. Den av lagrådet förordade jämkningen i 24 § första stycket har ägt rum. Slutligen har till 26 § första stycket fogats ett tillägg av innehåll, att kostnad för delgivning av rättens beslut om måls återupptagande efter återförvisning eller av annan sådan anledning skall förskjutas av allmänna medel samt att i brottmål, vari åklagare för talan, dylik kostnad skall stanna å statsverket. 34 kap. I överensstämmelse med vad lagrådet hemställt har avfattningen av 1 § första stycket undergått någon jämkning.