Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/895

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 5. 529 ringen hö;- Qçk- 9 § utgå. I anledning av dessa båda paragrafers uteslutning har på;-agmfföljden ändrats. Som 8 § har upptagits andra stycket 1 7 § i beredningens förslag, varjämte 10 § erhållit nr 9, 11 § forsta stycket nr 10 samt de båda återstående styckena i sistnämnda paragraf nr 11. Av omnumreringen ha föranletts ändrade hänvisningar i 12-15 §§ i detta kapitel ävensom i vissa andra lagrum. I överensstämmelse med vad lagrådet erinrat vid 12 § har bland de i sista stycket angivna påföljderna upptagits även anstånd med straffs ådömande. - Dessutom har i anledning av lagrådets erinran vid 8 § i beredningens forslag av lagrådet förordat tillägg gjorts till 13 §. Vad lagrådet hemstallt vid 17 § har iakttagits. 55 kap. På sätt lagrådet hemställt har avfattningen av 2 § jämkats. I 4 § har i anledning av ändrad paragrafföljd i 54 kap. hänvisningen till sistnämnda kapitel ändrats, varjämte såsom lagrådet hemställt avfattningen jämkats. På -sätt tidigare ägt rum i fråga om 51 kap. 5 § andra stycket har ändring skett .i 5 § andra stycket förevarande kapitel. Den i 9 § företagna jämkningen motiveras av den ändring, som skett i avfattningen av 50 kap. 9 §. I överensstämmelse med lagrådets hemställan har 13 § uteslutits ur förslaget och ersatts med hänvisning till 50- kap. 22 § och 51 kap. 22 §. De följande paragraferna ha till följd härav erhållit ändrad numrering. I 15 §, som motsvarar 16 § i beredningens förslag, har till följd av tidigare vidtagna ändringar hänvisning kunnat ske till 50 kap. 13 § och 51 kap. 13 §. Dessutom har 18 § i förevarande kapitel ersatts med hänvisning till 51 kap. 31 §. 56 kap. , Den ändring, som vidtagits i 52 kap. 1 §, föranleder motsvarande ändring i 1 § förevarande kapitel. I 2 § har jämkning vidtagits på sätt som tidigare skett i 55 kap. 2 §. I 4 § har hänvisningen till 54 kap. ändrats; avfattningen har i övrigt jämkats i överensstämmelse med vad som ägt rum i 55 kap. 4 §. Stadgandet i 7 § har avfattats i överensstämmelse med den lydelse 6 § i 52 kap. erhållit. 57 kap. Såsom lagrådet hemställt vid 55 kap. 16 § torde något undantag från hänvisningen till 53 kap. icke böra göras; detta undantag har därför uteslutits ur lagtexten. 58 kap. Lagrådets erinran vid 2 § punkt 3, som föranletts av lydelsen av motsvarande stadgande i den 1939 antagna rättsmedelslagen har vunnit beakt d , an e. Vid 4 § har en av lagrådets ledamöter upptagit frågan om en mera allmän egransning av ratten att soka resning. Denna fråga har övervägts vid tillBihang till riksdagens protokoll 1942. 1 saml. Nr 5. 34