Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/894

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


528 Kungl. Maj:ts proposition nr 5. av kunnig försvarare, kunde det enligt lagrådets mening emellertid visa sig ändamålsenligt att, liksom i tvistemålen, bevisningen förebringades av parterna. Med hänsyn härtill har lagrådet hemställt om sådan jämkning av ifrågavarande stadgande, att möjlighet lämnades öppen för en dylik anordning. Även enligt min mening torde i vissa fall vara lämpligt att bevismaterialet från underrätten framlägges av parterna. För en sådan avvikelse från den sedvanliga ordningen synes dock böra krävas parternas samtycke. Det av lagrådet ifrågasatta stadgandet har därför avfattats så, att om hovrätten finner det lämpligare och parterna samtycka därtill, bevisningen vid underrätten må förebringas av parterna. Såsom för motsvarande fall förut ägt rum har avfattningen av 19 § femte stycket jämkats. I stadgandet i 22 § första stycket har tillägg gjorts på sätt tidigare skett i 22 § uti 50 kap., varjämte andra stycket uteslutits. I anslutning till lagrådets erinran vid 50 kap. 25 § har motsvarande jämkning vidtagits i 24 § förevarande kapitel. Den av lagrådet vid 25 § framställda erinran har iakttagits. 52 kap. Vad lagrådet erinrat vid 1 § har beaktats; l anslutning till lagrådets anmärkning vid 51 kap. 7 § har motsvarande ändring skett i 6 § förevarande kapitel. Den i 11 § vidtagna jämkningen är av redaktionell natur. På sätt, som tidigare iakttagits vid 50 kap. 25 § och 51 kap. 24 §, har jämkning ägt rum i 12 § förevarande kapitel. 53 kap. Enligt 1 § skola i fråga om tvistemål, som upptages omedelbart av hovrätt, gälla samma regler som för rättegången vid underrätt; dock föreskrivas vissa avvikelser. Bland dessa har under punkt 1 upptagits tid för utsättande av huvudförhandling och anmälan i vissa fall till Konungen. I överensstämmelse med vad för motsvarande fall iakttagits i fråga om underrätt, bör detta stadgande utgå. Även den under punkt 2 upptagna avvikelsen blir överflödig med hänsyn till den ändrade avfattning 2 kap. 2 § erhållit. I 2 §, som avser brottmål, torde någon jämkning böra vidtagas i punkt 3, varjämte andra stycket i denna punkt bör utgå. 54 kap. - l 1 § bör, på sätt som skett i 49 kap. 1 §, upptagas delswi andra stycket en hänvisning till reglerna om återvinning och dels som tredje stycke stadgande om verkan av utfästelse att ej fullfölja talan mot hovrätts dom. Vad lagrådet hemställt vid 8 § torde böra iakttagas; denna paragraf har alltså uteslutits ur förslaget. Som följd av den i 2 kap. 2 § vidtagna änd