Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/897

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Utdrag av protokollet över justitiedepartementetsårenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 28 november 1941. Närvarande: Statsministern Hansson, ministern för utrikes ärendena GÜNTHER, statsråden Pehrsson-BRAMSTORP, WESTMAN, W1Gforss, MÖLLER, SKÖLD, Eiuksson, BERGQUIST, BAGGE, ANDERSSON, Domö, ROSANDER, GJÖRES, EWERLÖF. - Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Westman, anmäler efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om rättegångsväsendets reformering samt anför därvid: Den 29 november 1938 avlämnade processlagberedningen sitt betänkande med förslag till rättegångsbalk, utarbetat i anslutning till de riktlinjer för en reform av vårt rättegångsväsende, som godkänts av 1931 års riksda.g i anledning av Kungl. Maj:ts proposition rörande huvudgrunderna för en sådan reform. Sedan processlagberedningens förslag varit föremål för ingående överläggningar, bland annat vid av mig anordnade sammanträden med, förutom processlagberedningens och lagrådets ledamöter, företrädare för skilda delar av rättegångsväsendet samt ett antal ledamöter av riksdagen, beslöt Kungl. Maj:t den 9 juni 1939 att inhämta lagrådets utlåtande överförslaget. Lagrådet avgav utlåtande den 8 november 1940, varvid lagrådet förklarade, att lagrådet kunde obetingat ansluta sig såväl till uppfattningen att en allmän rättegångsreform vore av behovet påkallad och utan dröjsmål borde komma till stånd som till de principer, vilka uppbure det till lagrådet remitterade förslaget. Erinringar framställdes emellertid mot olika stadganden däri. Med anledning härav företogs inom justitiedepartementet en överarbetning av förslaget, varefter det av mig anmäldes i statsrådet den 14 februari 1941. Därvid lämnade jag en utförlig redogörelse och motiveringför förslaget sådant det utformats vid deepartementsbehandlingen. Jag anförde vidare att jag på grund av det läge, vari vissa av tidsomständigheterna föranledda, inom finansdepartementet pågående besparingsutredningar befunne sig, ansåge mig förhindrad att hemställa, att förslaget förelades 1941 års riksdag, men uttalade tillika att dessa utredningar komme att bedrivas på sådant sätt, att deras resultat i den mån det berörde processreformens finansiella följder skulle komma att föreligga före 1941 års utgång. Då det finge beräknas, att några år komme att ligga emellan tidpunkten för lagtextens slutgiltiga antagande och dess ikraftträdande, samt under dessa år det omfattande arbete skulle slutföras, som erfordrades för att infoga en ny