Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/898

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


532 Kungl. Maj:ts proposition nr 5. rättegångsbalk i vår rättsordning, behövde ett uppskov med lagförslagets framläggande för riksdagen icke föranleda dröjsmål med rättegångsreformens genomförande under förutsättning att erforderliga riktlinjer bleve meddelade för förberedelsearbetets fortgång. Det vore därför av vikt, att processlagberedningen erhölle den ledning för arbetets fortsatta bedrivande, som låge däri att Kungl. Maj:t godkände det framlagda förslaget såsom grundval för beredningens verksamhet under den närmaste tiden. Kungl. Maj:t beslöt därefter på min hemställan att godkänna lagförslaget såsom grundval för proces.slagberedningens fortsatta verksamhet, intill dess förslag till rättegångsbalk blivit antaget av Kungl. Maj:t och riksdagen. De nämnda ekonomiska utredningarna ha numera slutförts. Med skrivelse den 20 november 1941 har besparingsberedningen överlämnat yttrande av dess delegation för bland annat andra huvudtiteln, vari delegationen anmält, att den vid sitt övervägande kommit till det resultatet att de merkostnader, vilka skola visa sig stå i samband med en ny rättegångsordnings genomförande, icke äro av den storleksordning att det föreligger anledning att av statsfinansiella skäl avråda från förslagets framläggande till slutlig behandling, därest detta av andra skäl anses vara av stor betydelse. Besparingsberedningen har för sin del anfört, att beredningen funnit vad i ärendet förekommit icke giva anledning till ytterligare undersökningar från dess sida. Jag vill i detta .sammanhang nämna, att de juridiska fakulteterna i Uppsala och Lund samt stats- och rättsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms högskola i underdfånig skrivelse den 3 november 1941 uttalat såsom sin uppfattning, att det ur allmänna rättsvårdssynpunkter vore synnerligen angeläget att frågan om rättegängsväsendet snarast vunne sin lösning. Genom antagande i huvudsak av processlagberedningens förslag skulle man enligt fakulteternas mening verksamt bidraga till botande av de väsentliga, allmänt kända bristerna i vår rättegångsordning samt överhuvud taget förskaffa vårt land en tidsenlig och -effektiv processordning. I skrivelsen har slutligen anförts. att den förevarande reformfrågans svävande läge medförde betydande olägenheter för den juridiska forskningen och för utbildningen av de unga juristerna. - Föredraganden hemställer härefter, att det ifrågavarande, av Kungl. Maj:t den 14 februari 1941 såsom grundval för processlagberedningens fortsatta verksamhet godkända förslaget till rättegångsbalk måtte jämlikt § 87 regeringsformen genom proposition föreläggas riksdagen till -antagande. Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter biträddfa hemställan förordnar Hans Maj:t Konungen, att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar. Ur protokollet: G. Tidelius.