Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/96

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


94 Kungl. Maj:ts proposition nr 2. Omläggningen av värmeledningen i slottsbyggnaden har förorsakat åverkan i samtliga lokaler och målning och tapetsering i flertalet av dessa är därför synnerligen behövlig. För att erhålla rinnande vatten i slottsbyggnadens översta våningar har det befunnits nödvändigt att flytta tryckbassängen för vatten från västra flygeln till tornbyggnaden i slottet. Bland de mest trängande förbättringsarbetena av annat slag märkas iståndsättande av vaktmästarbostaden samt inredning av lokaler för bibliotek och läsrum. Därjämte har styrelsen för avsikt, att, i den mån så är möjligt, utbyta nu befintliga fönster i slottet, som delvis äro bristfälliga och i hög grad otäta, mot nya fönster med kopplade bågar. I den mån dylikt utbyte kan genomföras, torde en icke oväsentlig bränslebesparing kunna uppnås. På grund av den mycket betydande stegring av byggnadskostnaderna, som ägt rum sedan 1938, är styrelsen fullt medveten om att samtliga de tidigare beräknade förbättringsarbetena i slottsbyggnaden icke kunna genomföras för det förut upptagna beloppet, 202,000 kronor, men styrelsen är dock av den uppfattningen, att de mest trängande behoven skola kunna avhjälpas. Styrelsen vill särskilt framhålla nödvändigheten av att omförmälda förbättringsarbeten bli utförda utan dröjsmål. Sedermera har institutsstyrelsen i skrivelse den 15 december 1941 -S på grundval av vissa av arkitekten G. Beijer, Joel Österbergs ingenjörsbyrå och södra Sveriges ångpanneförening upprättade ritningar och arbetsbeskrivningar - framlagt följande kostnadsberäkning beträffande de av styrelsen ifrågasätta fortsatta förbättringsarbetena i slottsbyggnaden: Nytt bibliotek och läsrum, rum för lärare, förråd för vaktmästare, telefonhytter, tidskriftsrum för elever, skåp i korridorer, inredning av nya elevrum å vindarna och omändring av nu befintliga elevrum . . kronor 20,900 Nya fönster och dörrar samt omläggning av golv i elevrum. " 15,860 Fönsteri korridorer, lärosalar, läsrum, kollegierum och styrelserum . . " 13,033 Golvbeläggning i korridorer . . " 4,506 Flyttning av tryckbassäng för vatten . . " 4,700 lståndsättande av vaktmästarbostaden . .. " 5,531 Målningsarbeten . . " 21,000 Ändring av den elektriska installationen . .. " 8,470 Arkitekt- och kontrollantarvoden för den fortsatta ombyggnaden . . " 3,000 Oförutsedda utgifter . . g " > 5,000* Summa kronor 102,000. Jag torde vidare få anmäla, att institutsstyrelsen i skrivelse den 26 november 1941 hemställt, att ett belopp av 25,000 kronor måtte ställas till förfogande för omändring av den förutvarande rektorsbostaden vid institutet till två tjänstebostäder åt ämneslärare. I skrivelsen, vid vilken fogats av arkitekten G. Beijer uppgjorda ritningar och kostnadsberäkning, har institutsstyrelsen anfört i"huvudsak följande. På grund av brist på tjänstebostäder vid institutet nödgas ett icke ringa antal extra ordinarie befattningshavare vid institutet bo utanför dess område. Då deras tjänstgöringstid oftast omspänner hela dagen, är det uppenbart att- ett dylikt förhållande vållar stora olagenheter. Till dessa tjansteman hora am