Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/97

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2. 95 nesläraren i jordbrukslära och kulturteknik samt ämnesläraren i mejerikemi och mejeribakteriologi. Båda dessa ämneslärare äro på grund av sm omfattande tjänstgöringsskyldighet i synnerligen stort behov av tjänstebostäder vid institutet. För undersökning av möjligheten att bereda dessa båda lärare bostäder vid institutet har styrelsen uppdragit åt arkitekten G. Bejier och Joel Österbergs ingenjörsbyrå att upprätta förslag och kostnadsberäkning för omändring av förra rektorsbostaden till bostäder för två ämneslärarfamiljer. Enligt en av arkitekten Beijer därefter uppgjord kostnadskalkyl beräknas kostnaderna för inredning av två lägenheter om vardera 4 rum, jungfrukammare och kök till 25,000 kronor, varav 14,600 kronor för byggnadsarbeten, 4,700 kronor för värme- och sanitära ledningar, 2,400 kronor för målningsarbeten, 800 kronor för elektriska ledningar samt 2,500 kronor för diverse och oförutsedda utgifter. Lantbruksstyrelsen har i remissutlåtande den 18 december 1941 - under framhållande av den stora bristen på bostäder vid Alnarpsinstitutet och angelägenheten av att de vid institutet anställda ämneslärarna erhölle tjänstebostad därstädes - förordat bifall till institutsstyrelsens framställning i ämnet. Med hänsyn till angelägenheten av att slottsbyggnaden vid Alnarp snarast möjligt iståndsättes anser jag mig böra biträda institutsstyrelsens framställning om anvisande av 102,000 kronor för fortsatta förbättringsarbeten i sagda byggnad. Genom utförandet av ifrågavarande arbeten, vilka bland annat avse åstadkommande av förbättrade bostadsförhållanden för lärare, elever och vaktmästare samt inredning av lokaler för bibliotek och läsrum, skulle de angelägnaste behoven av reparationer och ombyggnadsarbeten i slottsbyggnaden kunna tillgodoses. På skäl som av institutsstyrelsen och lantbruksstyrelsen anförts finner jag mig vidare böra tillstyrka förslaget om en medelsanvisning av 25,000 kronor för omändring av den förutvarande rektorsbostaden till tjänstebostäder för två ämneslärare. Det synes lämpligt, att de äskade beloppen, tillhopa (102,000 Jr- 25,000 =) 127,000 kronor, anvisas å tilläggsstat li till riksstaten för innevarande budgetår. Det torde få ankomma på Kungl. Maj:t att lämna de föreskrifter beträffande planläggningen och utförandet av ifrågavarande företag, som kunna finnas lämpligen böra vidtagas i syfte att nedbringa kostnaderna för desamma. Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att till Alnarps lantbruks-, mejeri- och trädgârdsinstitut: Byggnadsarbeten m. m. å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag av . .. kronor 127,000. Före- dragmulen