Sida:Resa i Sibirien.djvu/11

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


I.

Wistande i Stockholm. — Swårigheter wid tullklareringen i Petersburg. — Ministern grefwe Cancrin. — Amiral Krusenstern. — Baron Wrangel. — General Schubert. — Ministern grefwe Speranski. — Rysk teater.

Den 19 Maj 1828 begaf jag mig, i sällskap med löjtnant Due och en norsk betjent, Anders Nielsen, på resan till Stockholm. Wi reste utåt Göta kanal, som då till största delen redan war färdig, och anlände den 1 Juni till nämde stad. Jag hade beslutat resa från Stockholm öfwer Åbo till Petersburg, och då jag wisste, huru ytterst swårt det war, att blifwa qwitt den petersburgska tullbewakningen, så anhöll jag hos ryske ministern i Stockholm, grefwe Suchtelen, att han på bästa wis wille underlätta ankomsten för mig, och han lofwade att derom tillskrifwa finansministern Cancrin. Olyckligtwis fanns intet skepp, som skulle afgå till Åbo; men deremot war en swensk kapten färdig att afresa direkte till Petersburg, och då jag ansåg det likgiltigt, på hwilken wäg jag anlände till kejsarstaden, beslöt jag mig för att följa med honom, hwilket jag wid min ankomst till Petersburg fick stor anledning att beklaga.

Wid afskedsaudiensen hos konung Carl XIV gaf han mig åtskilliga faderliga förmaningar. ”Souvenez vous, monsieur,” sade han till slut, ”que le sol de la Russie n’est pas le même. que le sol de la Norvège: ici vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais c’est une autre chose dans la Russie. Il ne faut pas se mêler dans la politique”[1]. Jag försäkrade, att jag aldrig hade befattat mig med politik, emedan jag ej förstod det ringaste deraf; att jag alltid hade ansett det för riktigast, att en hwar sysselsatte sig med det, hwartill han fann sig hafwa anlag af naturen, och att mina sträfwanden lågo åt ett helt annat håll. Konungen önskade mig derpå lycka till mitt företag, yttrade den tillförsigten, att jag skulle komma wälbehållen

  1. Kom ihåg, min herre, att Rysslands mark icke är densamma som Norges; här kan ni säga hwad ni will; men i Ryssland är det en annan sak. Man får icke blanda sig i politiken.
Hansteens resa i Sibirien.1