Sida:Resa i Sibirien.djvu/12

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

2

tillbaka från den mödosamma färden, och omfamnade mig wid afskedet.

Den 12 Juni om morgonen gingo wi ombord på skeppet Sappho; men anlände först den 18 om eftermiddagen till Kronstadt. Stora fartyg kunna, som bekant är, icke gå ända upp till Petersburg, utan måste lossa i Kronstadt. Mängden af fartyg, som här lågo tätt inwid hwarandra, war så stor, att wi, då wi på afstånd sågo genom en kikare, trodde oss se en werklig skog af mastspiror, och äfwen då wi kommo närmare, kunde wi knappast skönja något af himlen mellan masterna. Wid wår ankomst blefwo wi omringade af en swärm tullbetjenter, som förseglade wåra koffertar, skeppsluckorna, ja, sjelfwa kajutwäggarna, förmedelst långa band och rödt lack, på det intet hemligt förwaringsrum, i fall något sådant funnes, skulle kunna öppnas. Till och med wåra nattsäckar blefwo förseglade, oaktadt wi wisade dem, att de endast innehöllo toalettsaker, jemte några rena skjortor och strumpor; och man underrättade oss, att hwarje sigill, som wid wår ankomst till Petersburg befunnes brutet, skulle betalas med 100 rubel[1] i böter. Det wärsta war, att wi icke förstodo dessa menniskor, likaså litet som de oss, så att alla föreställningar woro förgäfwes. Wi måste derföre wända oss till en rysk mäklare på platsen, hwilken uppsatte en förteckning på alla wåra medförda saker, och som nästan twå hela dagar åtgingo för alla dessa formaliteter, kunde wi först den 20 om middagen segla widare. Men nu hade winden kastat om, så att wi först klockan 8 på aftonen anlände till Petersburg, der wi togo in hos en tysk hotellwärd, wid namn Heide, på Wasilii-Ostrow, en af de öar, på hwilka den ryska hufwudstaden är uppförd. Under uppseglingen hade wi aftonsolen på ryggen, och framför oss låg den ofantliga kejsarstaden belyst af den redan lågt stående solen, hwars strålar tillbakakastades af de starkt förgyllda kupolerna och de högt i luften uppskjutande tornspirorna. Höga palatser i en mera storartad stil än jag någonsin förr hade sett, alla byggda af en gulaktig sandsten, många med nästan grönmålade tak, framställde sig för wåra förwånade blickar och gjorde ett wäldigt intryck.

Inklareringen wid Kronstadt och utklareringen i Petersburg war förbunden med så många swårigheter, att i fall jag haft en aning derom, hade jag wisst länge betänkt mig, innan jag företagit denna resa. En hel wecka gingo löjtnant Due och

  1. En silfwerrubel ungefär lika med 3 riksdaler sw. riksmynt.