Sida:Resa i Sibirien.djvu/136

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

120

behålla utseendet af att hafwa sagt en ohöflighet i stället för en artighet.

Aftonen tillbragte jag tillsammans med borgmästarn hos en köpman Koroschow, från Jeniseisk, hwarest jag lyckligtwis träffade en af de förwista officerarne, som hjelpte mig att taga hr. Torassow ur hans willfarelse i fråga om min anmärkning rörande champagnen, hwilket framkallade ett allmänt skratt. Köpmannen undfägnade oss med kaffe, win och likörer, och wi tillbragte en munter afton i hans packbod.

Oaktadt Turuchansk, som har fått sitt namn af en liten flod Turuchan, hwilken westerifrån utfaller i Jenisei strax inwid staden, ligger på en höjd, är den dock icke annat än ett stort kärr. Utåt gatorna, i fall de kunna förtjena detta namn, ligga i krökar utlagda några halfruttna plankor, på hwilka man går. Stiger man utom dessa, löper man fara att sjunka ned i dyn ända till knäna. Markens yta är nämligen öfwerallt, till och med i den warma årstiden, ett moras, der stillastående dy, öfwerdragen med grönt mögel och till en del betäckt med träspånor, samt alla slags sopor och orenlighet från husen, utdunstar sina förruttnade ångor under en 25 till 30 graders wärma. Orsaken dertill är, att jorden äfwen i warmaste sommaren aldrig upptinar längre än till 3 fots djup. Då den nuwarande kyrkan skulle byggas, berättade man, att det gräfdes i jorden för att lägga grundwalen till densamma, och man fann is redan på 3 qwarters djup, oaktadt det war midt i sommaren. Skogarnes trädrötter kunna af denna orsak icke nedtränga djupt i marken, utan utbreda sig utefter ytan. När den om wintern fallna snön smälter, har wattnet ej, som i sydligare nejder, kunnat sjunka ned i den lösa, upptinade mullen, utan stannar här wid det frusna jordlagret och bildar jemte den derofwan liggande leran och myllan den nyss omnämda dyn. Dessa skadliga utdunstningar förorsaka sjukdomar bland inbyggarne, i synnerhet skörbjugg och wattsot, hwarwid det öfwerflödiga förtärandet af bränwin måhända äfwen gör sitt till, så att personer, som har uppehållit sig flere år å rad, wanligen återwända till Jeniseisk med förstörd helsa. Köpmännnen från Jeniseisk fara derföre blott hit upp öfwer sommaren och återwända wid höstens början. Emellertid springa barnen om sommaren i bara linnet på gatorna, och leka och skratta liksom hos oss. Staden ligger på en fyrkantig ö, som omslutes af twå armar af floden, och är ungefär 2 ½ mil twärtöfwer.

Den 11 Juli på eftermiddagen gick jag ombord på min lodka och wid afresan saluterades staden med 3 skott. Hettan