Sida:Resa i Sibirien.djvu/146

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

130

besökte på Irtischska linien, drifwes under sednare åren en betydlig handel öfwer Taschkent ända fram till Tibet; ja, man påstår, att wi kunde besökt Tibet och halfwa Ostindien, om wi blott welat låta afraka oss håret och kläda oss som kirgiser. Detta göra de ryska köpmännen, som årligen draga dit och på sitt kapital förtjena 500 procent. Sålunda tjenar det halfbarbariska Ryssland, liksom den tama elefanten, hwilken anwändes att tämja den wilda, till att efterhand civilisera dess oregerliga grannar. Handeln och den ömsesidiga fördelen föra dem tillsammans; det borgerliga lifwets förmåner blifwa efterhand tydliga för nomaderna, och Försynen anwänder här, som öfwerallt eljest, menniskans lägre drifter och lustar, för att åstadkomma högre ändamål.

Nära kinesiska gränsen, wid floden Irtisch, som kommer från Kina, 27 mil sydost från Semiplatinsk, ligger den lilla staden och gräsfästningen Buchtarminsk. Utåt hela kinesiska linien står här en gränswaktkedja, som på norra sidan består af ryssar, på den södra af kineser. Men det ömsesidiga förhållandet mellan dessa är af en så fredlig art, att kineserna om hösten, när kölden börjar infinna sig, öfwerlemna sina wapen i ryska besättningens förwar, samt tåga söderut till mildare nejder. Påföljande wår återkomma de och få sina wapen wänskapligt utlemnade af sina nordliga grannar. En dylik inbördes tillit kunna de hyfsade europeiska nationerna, som wi ty wärr se, ej hafwa till hwarandra. De måste alltjemt stå rustade mot hwarandra, ända upp till tänderna, och hafwa ögat på hwart finger.

Den 18 Oktober anlände wi till staden Omsk, en rätt wacker stad med en förfallen fästning, hwarest jag blott uppehöll mig helt kort. Då Humboldt, ett par weckor före wår ankomst, färdades samma wäg, som wi nu ämnade taga från Omsk till Orenburg, hade man från Omsk skickat en general som förbud åt honom, för att beställa nattqwarter för honom och hans åtfölje. Af detta lysande förbud och detta ståtliga emottagande wid alla skjutsombytena, förmodade bönderna, som wisste att kejsarinnan war en tysk prinsessa, att Humboldt war kejsarens swärfader. När han med sina instrumenter ställde sig på någon öppen plats, bildades genast en militarkordong i en wid krets omkring honom, för att afhålla en hwar från att hindra honom i hans iakttagelser. På hwarje station måste han gifwa audiens och afhöra talare, samt försöka swara dem med några ryska fraser.

Då wi den 1 November ankommo till fästningen Troitzk,