Sida:Resa i Sibirien.djvu/158

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

142

krets, och bindas tillsammans så att de bilda en rund inhägnad, hwilken ser ut liksom ett groft nät af fyrkantiga maskor. Detta bildar kibitkans nedersta del eller rygg, och har ett twärmått af omkring 20 fot. Öfwersta delen af taket har formen af ett hjul, då det utgöres af en träring, hwilken förmedelst smala ekrar är förbunden med en rund träskifwa, som i midten har ett litet hål. I kanten af hjulets eller träringens omkrets äro borrade en mängd små hål, i hwilka instickas smala, i öfwersta änden tillspetsade hasselkäppar, hwikas undre ändar fastbindas wid öfre ändan af inhägnaden eller kibitkans wägg. Dessa böja sig nu till följe af hjulets tyngd och bilda en halfklotformig korg öfwer kibitkans nedersta cylindriska del, som dock har en något mindre omkrets ofwantill än nedtill. Denna korg betäckes derpå utwändigt med tjocka filtmattor och bildar sålunda en för winden ogenomtränglig bostad. Då stafwarne, som bilda de grindar, hwilka utgöra kibitkans nedandel, kunna wrida sig omkring på de lädernaglar, hwarmed de äro sammanfästade, så kunna de hopläggas, liksom man har igen en öppnad sax, hwarigenom grindarne få utseende af en skef fyrkant, som har mindre bredd och derföre lättare i bundtar kan hängas på hwardera af kamelens sidor. Ofwanpå hans rygg lägges hjulet och en knippa af de stafwar, som uppbära detsamma. Till forslandet af en kibitka erfordras 2 kameler, af hwilka den ena bär träwirket, den andra filtmattorna och dynorna.

Dagen före wår afresa afsändes de 4 kamelerna med de 2 kibitkorna till den 7 mil från förposteringen belägna punkt på steppen, der wi skulle hafwa wårt första nattqwarter. Wi, samt sultan Tauke och dennes farbroder, sultan Tschuke, åkte i twå slädar, samt hade öfwerlemnat wåra wagnar åt kossaker att i sakta mak komma efter till khanens palats. Då steppen är alldeles plan, som hafsytan, och det på densamma icke finnes några hus, träd eller ens buskar, hwilka kunna tjena som wägledning, så är det om wintern ytterst swårt att hitta rätt, isynnerhet då man på ett afstånd af 7 mil skall inträffa på en wiss punkt, der intet upphöjdt föremål finnes, som kan tilldraga sig uppmärksamheten. Inträffar då också snöyra (på ryska ”Buran”), så är man till och med i lifsfara, då hwarje spår i snön utplånas och man ingenstädes kan finna något skygd. Khanens tolk berättade, att han en gång, då han ridit öfwer steppen, hade blifwit öfwerfallen av snöyra. För att rädda lifwet i den starka kölden och blåsten, måste han då rida till en hög höstack, hwaraf kirgiserne under sommaren uppresa några här och der