Sida:Resa i Sibirien.djvu/178

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

162

en sak som fordrade många omswep, då han först måste skrifwa till ryske ministern grefwe Nesselrode, som måste inhemta kejsarens bifall till en presentation. Jag yttrade då, att när det wore förknippadt med så många omständigheter, så wille jag låta saken falla, emedan jag ingalunda wore angelägen derom, utan blott hade trott det wara min skyldighet. Generalen ansåg dock, att det wore i sin ordning, och lofwade ombesörja hwad som erfordrades. Emellertid inträffade den ryska påsken den 18 April, och innan denna och alla dermed förbundna högtidligheter woro förbi, war ej att tänka på att audiensen kunde komma att ske. Torsdagen den 22 April fick jag från ministern den underrättelsen, att kejsaren Söndagen den 25 April, klockan 34 till 11, skulle lemna oss företräde. Jag gick derföre till baron Palmstjerna och frågade honom huru jag skulle kläda mig, nämligen om jag skulle gå i stöflar eller skor; och fick till swar: ”Kors, professorn måste taga uniform på sig.” — ”Men jag har ingen uniform; wåra professorer bruka ingen sådan, och denna swarta frack är min uniform.” — ”Nej, det går alldeles inte an! Då måste professorn blifwa dödssjuk en half timma före audiensen; men löjtnant Due, som har uniform, kan gå.” — Jag fick nu på samma gång höra, att eljest ingen, som har mindre än generalmajors rang kan anmälas till audiens hos kejsaren, och att det blott wid särskilta fall gjordes undantag från denna regel. Här woro nu goda råd dyra. Lyckligtwis woro generalkonsul Sterky och swenska attachén wid legationen, baron Rehusen (sedermera minister i London), närwarande wid tillfället, af hwilka Rehusen war en ung man af ungefär min längd. Sterky frågade: ”Kunde man inte skaffa en uniform åt professorn?” — ”Jo,” swarade Palmstjerna, ”det wore den enda utwägen.” Nu måste saken fort afgöras, ty det war blott 2 dagar till audiensen. — Hwad färg skall fracken hafwa? Hwad tycker professorn om blått? — Rätt bra; den färgen har jag ingenting emot. — Alltså, fracken skall wara blå. — Med sammetskrage och uppslag. — Guldbroderi på kragen. — Af hwad slag? — Ett par ekqwistar med ollon och blad. — Carl-Johans-knappar på fracken och wid fickorna. — Hwita kasemirs-knäbyxor, hwit west, hwita silkesstrumpor och skor. — Guldspännen wid knäna och på skorna. — Trekantig hatt med guld. — Paradwärja. — Guldspännena lofwade Sterky att skaffa; kasemirsbyxorna och westen, Carl-Johans-knapparna, trekantiga hatten, samt wärja med perlemorfäste erbjöd Rehusen, men fracken, silkesstrumporna och skorna finge jag sjelf anskaffa. Jag frågade nu baron Palmstjerna, om han icke följde med och