Sida:Resa i Sibirien.djvu/35

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
25


Onsdagen den 13:de på eftermiddagen anlände wi till staden och erhöllo wår bostad i den så kallade ”adelsklubben”, en byggnad, som utwändigt tog sig rätt bra ut, men hwars inre icke alls hade något motswarande. Wi fingo tre rum, till hwilka wi uppstego förmedelst en brant swängtrappa, under hwilken befann sig en wiss beqwämlighet, hwilken uppfyllde trappuppgången med en högst wederwärdig lukt. Detta är en wälkomnad wid uppgåendet i en stor del till och med af de bättre ryska husen, hwarmed wi redan haft tillfälle göra bekantskap så fort wi satte foten på rysk botten, genom att gå uppför trappan i den kronstadtska mäklarens hus. Deremot äro ryssarne öfwerförfinade i ett annat hänseende, i det de, af fruktan för matlukt i rummen, alltid förlägga köket i en afskild byggning på andra sidan boningshuset, dit husmodern derföre aldrig sätter sin fot, utan öfwerlemnar matlagningen till en lifegen med långt skägg och iklädd en fårskinnspels.

Tisdagen den 14:de tillbragte jag med att iordningställa en barometer, hwars rör gått sönder på wägen mellan Petersburg och Moskwa. Om aftonen besökte wi en doktor Thiele, till hwilken Erman hade rekommendationsbref. Doktorn sjelf war icke hemma wid wår ankomst, men hans fru bad oss stiga in och wänta till dess hennes man skulle komma hem, ty hon hade skickat bud efter honom. Hon war född fransyska, hade warit lärarinna i Ryssland, talade utom franska äfwen ryska och något tyska samt war liflig och qwick, som fransmännen i allmänhet äro.

Följande dagen besökte wi en gammaldags, mycket rik tehandlare, köpman Krupinikow, som trakterade oss med förträfflig kaviar och likörer, samt erbjöd oss att begagna sin trädgård för anställandet af wåra observationer.

Härifrån begafwo wi oss till Kazán-kyrkan, ett rikt nunnekloster, hwarest den heliga kazánska Mariäbilden förwarades. Nunnorna tilläto oss, oaktadt de höllo messan, att stiga ett par steg uppför altaret för att bese bilden; men en hwar, som närmade sig densamma, måste först göra korstecknet för panna och bröst. Den är en 200-årig af ålderdom swartnad bild, men som är så öfwerhöljd med perlor och ädelstenar, att dess skrud skall i wärde uppgå till öfwer 4 millioner riksdaler. Liksom de flesta kyrkor i Ryssland är äfwen denna indelad i twenne, en större sommarkyrka och en mindre för wintern, som kan uppwärmas.

Slutligen förde Thiele oss till det med pålwerk omslutna fängelse (Ostrog), der alla de, som förwisas till Sibirien, wid

  1. Originalet har 'Tisdagen'. Ändrat av Wikisources korrekturläsare efter sid 131 i den norska upplagan.