Sida:Resa i Sibirien.djvu/81

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
71

wägen, hwarwid gossen insweptes i ett kläde och lades på deras släde, för att hemföras till sina föräldrar. Oaktadt detta ej förändrade det bedröfliga i saken, war jag dock glad åt, att det ej skedde för wår wagn; ty åsynen af olyckan gör ett smärtsammare intryck på sinnet, utan att dock hjelpa den lidande. Då de sibiriska hästarna äro utan skor, så hade jag det hoppet, att gossen blott war afswimmad; ty efter Johans utsago war ingen yttre skada märkbar. Hästarna äro eljest i dylika fall mycket aktsamma och göra sitt till till den fallnes räddning.

Den 31 December på aftonen ankommo wi till staden Tomsk, der wi af borgmästarn skickades till ett hus, hwarest wärden frågade efter wår rang, och önskade blifwa befriad från oss. Som bostaden dessutom war obeqwäm, så ledsagades wi till ett annat, der wärden, en köpman, undskyllde sig, derföre att hans hus war qwarter för stabsofficerare. Jag blef nu sittande en timmas tid i wagnen, medan löjtnant Due med den andra wagnen körde till polismästaren, för att få hjelp i denna förlägenhet. Slutligen blefwo wi anwisade wår bostad hos en köpman Wasilej Iwanowitsch, som hade rest till Kiachta wid kinesiska gränsen söder om Baikal-sjön för att afhemta en mängd kinesiska waror. Hans hustru, Stepanida Simonowna, som war ett mycket artigt och tjenstwilligt fruntimmer, upplät åt oss ett wackert rum och gaf wår betjent en tambur. Wårt wistande i Tomsk begynte den 1 Januari 1829 med 34 graders köld på morgonen, och de twå första dagarna förflöto under förberedelser till löjtnant Dues afresa till Narym, en liten stad, som ligger 400 werst nordwest om floden Ob. Han afreste den 3 Januari med Johan och wåra magnetiska instrumenter i en af wår wärdinna lånad povoske (släda), och jag blef ensam qwar med Nielsen. Då det i hela staden knappast fanns mer än en, som förstod tyska, och ingen enda som begrep danska, så spelade Nielsen och jag så der temligen ett par döfstummas roller. Jag tillbragte derföre mesta tiden ensam på mitt rum, dels med att uträkna de sednaste observationerna, men isynnerhet med att studera ryska, i det jag med tillhjelp af lexikon genomläste en rysk öfwersättning af Walter Scotts roman: Ivanhoe.

Efterföljande skildring kan gifwa läsaren en föreställning om det inre i en rysk borgares eller bondes hushåll. I stugan står inwid ena wäggen en bakugn, hwilken tjenar både att baka bröd och koka mat samt att uppwärma rummet. Framför ugnen är en spiselhäll och öfwer denna ett rökfång med pipa. Tidigt på morgonen lägges ett stort bål i den hwälfda ugnen,