Sida:Resa i Sibirien.djvu/88

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

78

på nytt, eller, hwad som ungefär kan komma på ett ut, hwem han har utwalt till sin efterträdare. — På resan till kinesiska gränsen besökte wi söder om Baikal-sjön Chumba Lama, en öfwer-lama, som har sitt residens och ett lamaiskt hufwudtempel på den stora steppen nära staden Selenginsk, hwarwid han lät för oss förrätta en lamaisk gudstjenst af 300 der församlade lamar.

År 1830 erhöll jag i Astrakan af en der bosatt engelsk köpman en lamaisk andaktsbok, som han med swårighet hade förskaffat sig af en lama. Den är skrifwen på tibetanska språket med sanskrit-bokstäfwer och innehåller sannolikt lamaiska religionens hufwudläror. I densamma finnas fyra afbildningar af deras skyddsgudar eller helgon, som alla äro qwinliga figurer. Schigumene, som föreställes i den ena af hosstående twenne afbildningar, sitter med korslagda ben, så att fotsulorna äro wända uppåt, på ett med brokiga sirater utsydt hyende; på hufwudet har hon ett blått hufwudsmycke, prydt med guldfransar och ofwan om hjessan utsiradt med en gyllne flamma i form af ett hjerta. I wenstra handen håller hon en blå, platt-tryckt kula, ofwantill prydd med en guldrosett. Hufwudet är omgifwet af en gloria, bestående af twå gyllne ringar, som omgifwa en grön botten. Öfwer axlarna hänger en med guldpaljetter tätt besatt röd schal, som betäcker en stor del af kroppen. Hela gestalten är omgifwen med en bred, röd regnbåge, genomskuren af gyllne strålar. Utanför denna krets ser man den blå himlen med rödaktiga skyar, och bilder af solen och månen på figurens högra och wenstra sida. I pannan rakt öfwer näsan har denna, liksom de tre öfriga figurerna, en liten rund ring. Huden på ansigte, hals, händer och fötter är på denna äfwensom på twå af de andra figurerna belagd med guld.

Den tredje figuren håller i högra handen ett upplyftadt swärd och i den andra, som det tyckes, en hwit pappersrulle: måhända föreställer hon den straffande rättwisan. På den fjerde, hwilken har ett mera jordiskt utseende, har deremot huden den wanliga mennistofärgen, hwit och röd. Denna har fyra armar och åtminstone sex bröst. Händerna på de båda innersta armarna håller hon ihop i en uppåt wändt bedjande ställning; och af de båda yttersta armarnas händer håller hon i den wenstra en ros och i den högra ett gyllne perlband. Baksidan af hwarje bild är rödmålad och har på midten en inskrift på en rad, som sannolikt innehåller gudomlighetens namn. Det blad, som följer på hwarje figur och måhända innehåller gudomlighetens beskrifning, är swart och wid Schigumenes bild skrifwen med