Sida:Resa i Sibirien.djvu/91

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
79


guldbokstäfwer, men wid de tre öfrigas med ljusblå bokstäfwer. Alla de öfriga bladen i boken bestå af tjockt, styft, hwitt papper med swart skrift. Bandets yttersida är öfwerdragen med tjockt grönt siden med inwäfda sirater i gult silke. Med ett ord, denna heliga bok är ett riktigt praktexemplar, som laman helt säkert warit ledsen att han släppt ifrån sig.


XV.

Sibirisk köld. — Qwicksilfret fryser. — Nischni-Udinsk. — Ankomst till Irkutsk. — Resa öfwer Baikal till Troitzo-Sawsk. — Kinesiska gränsstaden Maimarchin.

Den sibiriska kölden är märkwärdig. Wårt wistande i Tomsk började morgonen den 1 Januari med öfwer 35 graders köld, och war mest hela tiden af mitt wistande der 25 grader, oaktadt denna stad icke ligger nordligare än Warberg eller Kalmar. På resan från Krasnojarsk till Nischni-Udinsk funno wi den 30 Januari, klockan 3—8 förmiddagen, att en sprit-termometer, som war uthängd i fria luften, wisade 43 grader; och i en qwicksilfwertermometer hade qwicksilfret runnit helt och hållet ned i kulan och frusit till en fast massa, så att det fanns ett icke obetydligt tomrum i kulan. Detta föranledde mig att en afton på den öppna swalen i fria luften utsätta en spilkum, hwari jag hade hällt 3—4 marker qwicksilfwer. Påföljande morgon klockan 12 8 befanns detta stelnadt till en sammanhängande hård massa, som med tälgknifwen ej lösrycktes från spilkummens botten. Man kunde skära deri, som i bly, och alldenstund knifwen kom från warma rummet, så blef strax i början qwicksilfret litet flytande på begge sidor af knifwen, der det wisade sig en liten droppa. På ytan gick det strimmor mot midten af kakan, hwarest det till följe af sammandragningen bildat sig en liten fördjupning. Sprit-termometern wisade då 39 34 grad. Sedan spilkummen blifwit införd i det warma rummet och stått der en stund, lossnade kakan från kärlet, och hade då blifwit så skör, att den kunde brytas i stycken, liksom is. Det är en lycklig omständighet med den sibiriska wintern, att när kölden blir så stark, är det fullkomligt lugnt i wädret, så att wi med bart ljus kunde gå utanför huset, för att se på wåra termometrar, utan att lågan rörde sig det ringaste. I fall detta icke wore förhållandet, skulle hwarken menniskor eller husdjur länge kunna lefwa i fria luften.

Hansteens resa i Sibirien.6