Sida:Resa i Sibirien.djvu/92

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

80

I detsamma wi skulle lemna Krasnojarsk, inträffade dr. Erman åter hos oss, jemte tolken Gustaf, som hade stora frostbölder i ansigtet och hade slitit mycket ondt, då Erman hade åkt genom natt och dag, och låtit Gustaf ligga i en öppen släda i den förfärliga kylan.

Den 1 Februari wid middagstiden anlände wi till den lilla staden Nischni-Udinsk, hwarest wi nu, sedan wi fått igen Gustaf, afskedade Johan (eller som ryssarne kallade honom Iwan) Schlau. Wid de åtskilliga inköp, som han dagligen gjort för wår räkning, hade han efterhand undansnillat så mycket penningar, möjligen också bedragit bönderna på en del af den dem tillkommande betalningen, att han derför köpte sig häst och släda, hwarmed han reste tillbaka till Tobolsk, och wi fingo sedan höra, att han der hade köpt sig ett litet hus, i hwilket han höll näring. Då wi hade kommit underfund med dessa bedrägerier, befallte Due honom före afresan, att återlemna en fårskinnspels, som wi låtit förfärdiga åt honom i Tobolsk. Med anledning häraf inkom han i rummet, föll på knä för mig, och bad med hycklande tårar och lögnaktiga försäkringar om sin ärlighet, att få behålla den. Jag swarade, att han snarare förtjenade att återsändas till polismästaren i Tobolsk, för att undergå en sträng räfst, än att erhålla ett nytt gunstbewis; men som jag icke trodde, att någon hederlig karl wille bära pelsen efter honom, så finge han behålla den. Wi fortsatte derpå wår resa till Irkutzk, dit wi utan widare märkliga tilldragelser anlände den 7 Februari 1829.

Irkutzk, hufwudstaden i östra Sibirien, ligger wid 52° 17′ nordlig bredd och 122° östlig längd från Ferro, och har således ungefär samma nordliga bredd som Hannover och 5 ½ timma tidigare middag än Stockholm. På westra och norra sidan omflytes den af floden Angara, som kommer från den längre i söder belägna Baikal-sjön, på östra sidan åter af elfwen Uschakowa. I Angara infaller på stadens norra sida den lilla Irkutströmmen, som kommer westerifrån och har gifwit staden sitt namn. Den har således en wacker belägenhet. Staden bildar en aflång rundel och kan i omkrets wara ungefär 1 swensk mil. Den har 18 kyrkor, hwaribland en luthersk och en katolsk. De ryska kyrkorna äro mycket ansenliga byggnader i byzantinsk stil. De hafwa wanligen 5 kupoler, i form af en rättika, hwars spets är wänd uppåt, och som hwilar på en cylinder af något mindre twär genomskärning. Den mellersta kupolen är den största och högsta och uppbär merendels ett stort jernkors af genombrutet arbete; de fyra mindre omgifwa denna i en fyrkant. I